λατινικά β΄λυκείου...ασκήσεις....


Λατινικά Β΄Λυκείου….

Ασκήσεις μάθημα 13…

1.Να μεταφέρετε τα τριτόκλιτα αρσενικού γένους προσηγορικά ονόματα του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού.

2.Των τριτοκλίτων επιθέτων του κειμένου να γραφεί η ίδια πτώση και στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς.

3.Να μεταφέρετε στην αντίστοιχη πτώση ή  στο αντίστοιχο πρόσωπο του άλλου αριθμού τους κλιτούς τύπους των παρακάτω προτάσεων.

a.Ille de motibus stellarum disputavit.

b.milites alacres dimicaverant.

c.hic de statu lunae disputavit.

d.dux adversarium vincere potuit.

4.Ο τύπος exercitus είναι:

a.ονομαστική ενικού

β.γενική ενικού

γ.κλητική ενικού

 η αφαιρετική modo του κειμένου δηλώνει:

μέσον

τρόπο 

αιτία.

5.Να αντιστοιχίστε τις δύο στήλες

1.invado                                                                           a.εμπιστοσύνη

2.subito                                                                            β.ξάστερος,καθαρός

3.serenus                                                                         γ.αντίπαλος

4.deficio                                                                            δ.πραγματεύομαι

5.amitto                                                                            ε.στέλλω

6.disputo                                                                           στ.νικώ

7.alacer                                                                              ζ.λαμπρός,ένδοξος

8.aditus                                                                              η.αιφνιδίως

9.illustris                                                                            θ.φόβος

10.metus                                                                            ι.ύπαρχος

11.vinco                                                                              ια.χάνομαι,παθαίνω

                                                                                                  έκλειψη

12.adversarius.                                                                 ιβ.είσοδος


6.Βάσει του κειμένου να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις της Α΄στήλης με τους όρους της Β΄στήλης αναγράφοντας μέσα στο πλαίσιο τον αριθμό της αντίστοιχης λέξης της Α΄στήλης.Στη Β΄στήλη υπάρχουν τρείς όροι των οποίων δεν δίδονται οι αντίστοιχες λέξεις.

Α                                                                                                   Β

1.legatus                                                                 α.γενική αντικειμενική

2.modo                                                                    β.υποκείμενο

3.regem                                                                   γ.γενική υποκειμενική

4.stellarum                                                             δ.αντικείμενο

5.liberales                                                               ε.κατηγορηματικός προσδ.

6.luna                                                                      στ.αφαιρετική του τρόπου

7.vincere                                                                 ζ.παράθεση        

                                                                                 Η.κατηγορούμενο

                                                                                Θ.επιθετικός προσδιορισμ

                                                                                 Ι.αφαιρετική του μέσου.
Β.Δ.Μακρυπούλιας,φιλόλογος...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου