Κοινωνική και πολιτική αγωγή Γ΄Γυμνασίου. Κοινωνικά προβλήματα. Προσδιορισμός και συνέπειες.


Κείμενο:
Ιμμάνουελ Κάντ, περί της αιωνίας ειρήνης.
«1.1. Η κατοχύρωση της εδαφικής και πολιτικής ανεξαρτησίας των κρατών Βασική προϋπόθεση για την αιώνια ειρήνη αποτελεί, κατά τον Kant, η θεώρηση κάθε κράτους ως ηθικού υποκειμένου. Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλό πράγμα, δεκτικό εξουσίασης και διάθεσης από τους εκάστοτε ισχυρούς. Σύμφωνα με το δεύτερο προεισαγωγικό άρθρο του, «κανένα ανεξάρτητο κράτος (τούτο ισχύει για μικρά και μεγάλα) δεν θα προσκτάται από άλλο μέσω κληρονομιάς, ανταλλαγής, πωλήσεως ή δωρεάς»4. Το κράτος, επομένως, δεν συνιστά αντικείμενο, επί του οποίου μπορούν να συνίστανται εμπράγματα, ενοχικά ή κληρονομικά δικαιώματα, όπως συνέβαινε στην εποχή των μοναρχικών αποικιοκρατικών καθεστώτων. Αντιθέτως, «είναι 4 Στο ίδιο, σελ. 26. 5 κοινωνία ανθρώπων, την οποία ουδείς, εκτός από την ίδια έχει το δικαίωμα να εξουσιάζει και να διαθέτει»5. Με αυτήν, λοιπόν, την έννοια το κράτος νοείται ως αυτόνομο ηθικό πρόσωπο. Ακριβώς ως εκ της ιδιότητας του αυτής δικαιούται να υπάρχει και να δρα αυτοδέσποτο, ανεξάρτητο και ελεύθερο. Να μην αποτελεί περιουσιακό αντικείμενο κανενός, αλλά να λειτουργεί και να εκλαμβάνεται ως αυτόνομο υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Εξάλλου, η αντιμετώπισή του ως απλού πράγματος αντίκειται στην ίδια την ιδέα της καταστατικής συγκρότησης της Πολιτείας μέσω του πρωταρχικού κοινωνικού συμβολαίου (pactum unionis civilis), στο οποίο εκφράζεται η ελεύθερη βούληση καθενός να υπαχθεί από κοινού με άλλους σε ένα έννομο καθεστώς ελευθερίας, υπό την ισχύ δεσμευτικών κανόνων δικαίου για όλους».

Πολιτική και κοινωνική αγωγή Γ΄Γυμνασίου. Ωριαίο επαναληπτικό διαγώνισμα Α΄τετραμήνου.


Ερωτήσεις:
1.Συμπλήρωσε τα κενά με βάση τους ορισμούς που δίδονται:
Είδη θεσμών:
Α.συγγένεια, γάμος, οικογένεια:…………………………………………………….
Β.σχολεία και Πανεπιστήμια:………………………………………………………….
Γ.συμβούλιο Γερόντων, Βασιλεία , Κοινοβούλιο:……………………………
Δ.Τόποι λατρείας ,ιερατείο:…………………………………………………………….
(4 μονάδες).

2.Γιατί οι θεσμοί είναι αναγκαίοι;
(4 μονάδες).

3.Ποιά είδη  θεσμών  υπάρχουν;
(4 μονάδες).