Προτεινόμενο διαγώνισμα Ιστορίας Β΄Γυμνασίου.


ΩΡΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ                        A

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ


ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………                                      ΟΝΟΜΑ:………………..

ΤΑΞΗ:………………………….                                        ΤΜΗΜΑ:………..………

ΜΑΘΗΜΑ:……………………..                                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…….….ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α ( Από τις πέντε ερωτήσεις επιλέγετε τρεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείτε με 4 μονάδες)


1)      Να εξηγήσετε τους όρους: Θέματα, Εξελληνισμός της κρατικής διοίκησης.


2)      Να γράψετε δίπλα σε κάθε αριθμό της στήλης Α τον Αυτοκράτορα (Ιουστινιανός ή Ηράκλειος) που σχετίζεται.

  Στήλη Α

1 Κωδικοποίηση του Ρωμαϊκού  Δικαίου.

2 Αναστολή Νεοπλατωνικής Ακαδημίας

3 Δημιουργία Θεμάτων

4 Ανάκτηση Τιμίου Σταυρού


3)      Να γράψετε δίπλα  σε κάθε αριθμό της στήλης Α το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σε αυτό. Δύο στοιχεία από τη στήλη Β περισσεύουν.

          Στήλη Α                                                          Στήλη Β

         1 Στάση του Νίκα                                          α Πέρσες

         2 Αγία Σοφία                                                  β Ανθέμιος και Ισίδωρος

         3 Ανατολή                                                       γ Φράγκοι

         4 Βορράς                                                           δ Δήμοι

                                                                                    ε Σλάβοι                                                                                                  

                                                                                    στ Πανδέκτης

                                                                                    

      4) Ποια κατάσταση επικρατούσε στο Βυζάντιο κατά το  δεύτερο μισό  

          του 6ου και τις αρχές του 7ου αιώνα;


5) Τι γνωρίζετε για τις εκστρατείες του Ηρακλείου εναντίον των Περσών; Ποιος τον ενίσχυσε οικονομικά για να αναδιοργανώσει το στράτευμα του και ποιο αποτέλεσμα είχαν;  

ΟΜΑΔΑ Β (Από τις τέσσερις ερωτήσεις επιλέγετε δύο. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες)


1)      Πώς κρίνετε την εξωτερική πολιτική του Ιουστινιανού και τι αποδεικνύει αυτή;


2)      Ποια καινοτομία εφάρμοσαν οι αρχιτέκτονες του ναού της Αγίας Σοφίας;3)      Για ποιους λόγους ο θεματικός στρατός ήταν περισσότερο αξιόμαχος και αποτελεσματικός  από το μισθοφορικό στρατό;


4)      Μελετήστε με προσοχή το παρακάτω παράθεμα. Γιατί ο Ιουστινιανός αναθεώρησε και κωδικοποίησε το ισχύον ρωμαϊκό Δίκαιο; Ποια ήταν η σημασία του νομοθετικού του έργου;

Κωδικοποίηση του Δικαίου.

«Ο Ιουστινιανός, επειδή βρήκε τους νόμους σκοτεινούς λόγω της ανεπίτρεπτης πληθώρας τους και σε εμφανή σύγχυση εξαιτίας των αντιφάσεων τους, τους απάλλαξε από την αταξία των απατηλών λέξεων. Παραμέρισε τις αποκλίσεις τους και τους έδωσε διαρκή ισχύ.»  

Προκόπιος, Κτίσματα Ι 1, έκδ. O. Veh, Μόναχο 1977,18-19. 
                                                                   Καλή επιτυχία!!!

ΩΡΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ                        B

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ


ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………                                      ΟΝΟΜΑ:………………..

ΤΑΞΗ:………………………….                                        ΤΜΗΜΑ:………..………

ΜΑΘΗΜΑ:……………………..                                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…….….ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α ( Από τις πέντε ερωτήσεις επιλέγετε τρεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείτε με 4 μονάδες)


1)      Να εξηγήσετε τους όρους: Στρατιωτικά κτήματα ή στρατιωτόπια, Εξελληνισμός της κρατικής διοίκησης.


2)      Να γράψετε δίπλα σε κάθε πρόταση αν είναι σωστή ή λάθος

   Α Το πολιτικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού ήταν: ένα κράτος, μία εκκλησία, μία νομοθεσία.

   Β Το διαρκέστερο έργο του Ιουστινιανού υπήρξε η κωδικοποίηση του Ρωμαϊκού Δικαίου.

   Γ Ο Ιουστινιανός υιοθέτησε πρώτος τον τίτλο βασιλεύς με τη χριστιανική προσθήκη «πιστός εν Χριστώ».

  Δ Οι εκστρατείες του Ηρακλείου είχαν έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα.


3)      Να γράψετε δίπλα  σε κάθε αριθμό της στήλης Α το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σε αυτό. Δύο στοιχεία από τη στήλη Β περισσεύουν.

          Στήλη Α                                                          Στήλη Β

         1 Στάση του Νίκα                                          α Πέρσες

         2 Μάχη της Νινευί                                        β Ανθέμιος και Ισίδωρος

         3 Αγία Σοφία                                                  γ Φράγκοι

         4 Βορράς                                                           δ Ιππόδρομος

                                                                                    ε Σλάβοι                                                                                                  

                                                                                    στ Πανδέκτης

                                                                                    

      4) Γιατί οι εκστρατείες του Ηρακλείου εναντίον των Περσών     

          προσέλαβαν  θρησκευτικό χαρακτήρα;


5) Τι γνωρίζετε για τη Στάση του Νίκα;  Ποιοι έλαβαν μέρος και ποιο το αποτέλεσμα;ΟΜΑΔΑ Β (Από τις τέσσερις ερωτήσεις επιλέγετε δύο. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες)

1)      Έχει λεχθεί ότι ο Ιουστινιανός ήταν ο τελευταίος ρωμαίος αυτοκράτορας στο βυζαντινό θρόνο (G. Ostrogorsky). Μπορείς να εξηγήσεις το χαρακτηρισμό;


2)      Ποιο είναι κατά τη γνώμη σου το στοιχείο της Αγίας Σοφίας που εντυπωσιάζει ακόμη και σήμερα;3)      Ποιος ήταν ο ρόλος του στρατηγού μέσα στα όρια του θέματος;


4)      Μελετήστε με προσοχή το παρακάτω παράθεμα. Πως περιγράφεται η κρίση που συγκλόνισε το Βυζάντιο στα μέσα του 6ου αι. και στις αρχές του 7ου  σύμφωνα με το παράθεμα;

Οικονομία και στρατός στα μέσα του 6ου αι.

 « Βρήκαμε το δημόσιο να είναι καταφορτωμένο με πολλά χρέη και να έχει φτάσει στη χειρότερη φτώχεια […] και τον στρατό τόσο παραμελημένο από την έλλειψη των αναγκαίων, ώστε το κράτος να σφυροκοπείται από τις αδιάκοπες εισβολές και επιδρομές των βαρβάρων».

Από Νεαρά του Ιουστίνου Β΄(566μ.Χ.), Jus Greacoromanum, τ. Ι, 1-2 (Νεαρά 1)

                                                                      Καλή επιτυχία!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου