Λατινικά: Τροπή μετοχής σε πρόταση σε όλα τα κείμενα.

κεφ.17: Nonnuli adducti=(αιτιολογική μετοχή).
             Τροπή: nonnuli,quod adducti erant.

κεφ.18: mugitus auditus(=επιθετική μετοχή).
             Τροπή: mugitus qui auditus est.

κεφ.19: Catilina,proelio victus(=xρονική μετοχή).
              Τροπή: Catilina cum proelio victus esset.

κεφ.20:  Claudius exclusus (=χρονική μετοχή).
              Tροπή: Claudius cum exlusus esset.


              Discurrens(=επιθετική μετοχή) miles.
              Τροπή: miles qui discurrebat.

κεφ.21:   Camillus absens (=εναντιωματική μετοχή).
               τροπή: Camillus  quamquam aberat.

               aurum appensum(=αιτιολογική μετοχή).
               τροπή: aurum quod appensum erat.

κεφ 25:    Cato ostendens(=χρονική μετοχή)ficum.
                τροπή: Cato postquam ostendit ficum.

κεφ.29:    Tu rediens(=χρονική μετοχή).
                 τροπή: cum tu redeas (από αρκτική εξάρτηση).

κεφ.31:    Αdulescens confisus (=αιτιολογική μετοχή)viribus.
                 Τροπή: adulescens qui confisus est viribus.

κεφ.32:     homines excellentes(=επιθετική μετοχή).
                 τροπή: homines qui excellent.

κεφ.40:     augur interrogatus (=χρονική μετοχή).
                 τροπή: augur cum inerrogatus esset.

κεφ 42:     conjurationem nascentem (=επιθετική μετοχή).
                 τροπή: conjuratio quae nascebatur.

κεφ.43:     tibi ingredienti.(=χρονική μετοχή).
                 τροπή:  tu ubi ingressus es.

κεφ.45:     Gallus,periculum veritus(=αιτιολογική μετοχή).
                 τροπή: Gallus cum periculum veritus esset.

κεφ.46:     vir pariens (=επιθετική μετοχή) legibus.
                 τροπή: vir qui parit legibus.

κεφ.49:      Brutus vocatus(=χρονική μετοχή).
                  τροπή: Brutus cum vocatus esset.

                 erga te molientem (=επιθετική μετοχή).
                 τροπή:  erga te qui moliris.

Bασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου