Νεοελληνική γλώσσα ,Β.Γυμνασίου. Μετοχές.


Όλα τα ρήματα και οι περιπτώσεις για το σχηματισμό μετοχών Ενεστώτος ενεργητικής φωνής και Παρακειμένου παθητικής φωνής.
Περιπτώσεις:    
Ρήμα(σε παρένθεση οι καταλήξεις αορίστου)
Μτχ.ενεστώτα
Μτχ.παρακειμένου
Δένω(σα,θηκα)
Δένοντας
Δεμένος.
Τιμώ(σα,θηκα)
Τιμώντας
Τιμημένος
Πιάνω(σα,στηκα)
Πιάνοντας
Πιασμένος.
Αλέθω(σα,στηκα)
Αλέθοντας;
Αλεσμένος.
Μοιράζω(σα,στηκα)
Μοιράζοντας
Μοιρασμένος.
Κρύβω(ψα,φθηκα)
Κρύβοντας
Κρυμμένος

Ανακαλύπτω(ψα,φθηκα)
Ανακαλύπτοντας
Ανακαλυμμένος
Εγκαταλείπω(ψα,φθηκα)
Εγκαταλείποντας
Εγκαταλειμμένος.
Πλέκω(ξα,χθηκα)
Πλέκοντας
Πλεγμένος
Διώχνω(ξα,χθηκα)
Διώκοντας
Διωγμένος.
Αλλάζω(ξα,χθηκα)
Αλλάζοντας
Αλλαγμένος.
Παύω(ψα,θηκα)
Παύοντας
Παυμένος
Μαγεύω(ψα,θηκα)
Μαγεύοντας
Μαγεμένος
Επιστρατεύω(ευσα,εύτηκα)
Επιστρατεύοντας
Επιστρατευμένος.
Βάζω(έβαλα,βάλθηκα)
Βάζοντας
Βαλμένος(υγρόληκτο)
Γδέρνω(έγδαρα,γδάρθηκα)
Γδέρνοντας
Γδαρμένος.(υγρόληκτο)
Κρίνω(να,θηκα)
Κρίνοντας
Κριμένος(ενρινόληκτο)
Πλένω(να,θηκα)
Πλένοντας
Πλυμένος(ενρινόληκτα)
Επιβαρύνω(να,νθηκα)
Επιβαρύνοντας
Επιβαρημένος.
Ευκολύνω(να,νθηκα)
Ευκολύνοντας

Αισθάνομαι(νθηκα)


Απολυμαίνω(μανα,νθηκα)
Απολυμαίνοντας
Απολυμασμένος
Ζεσταίνω(να,θηκα)
Ζεσταίνοντας
Ζεσταμένος.
Κυκλώνω
Κυκλώνοντας
Κυκλωμένος
Κοιμάμαι

Κοιμισμένος
Λαλώ
Λαλώντας
Λαλημένος
Αγαπώ
Αγαπώντας
Αγαπημένος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου