Έκφραση-Έκθεση Γ΄Λυκείου. Αξιολογώντας τον παραγωγικό συλλογισμό. Εγκυρότητα,αλήθεια και ορθότητα ενός επιχειρήματος.


Έγκυρο  είναι το επιχείρημα στο οποίο οι προκείμενες οδηγούν με λογική αναγκαιότητα σε ένα βέβαιο συμπέρασμα.Επομένως η εγκυρότητα εξαρτάται από τη λογική μορφή του επιχειρήματος ,τη σύμφωνη δηλαδή με τους κανόνες της  Λογικής σχέση των προκειμένων με το συμπέρασμα.
Αντίθετα η αλήθεια του επιχειρήματος δεν εξαρτάται από τη μορφή αλλά από το περιεχόμενό του ,από τη συμφωνία δηλαδή των προκειμένων και  του συμπεράσματος με την πραγματικότητα.Συνεπώς ένας συλλογισμός είναι αληθής όταν οι προτάσεις και κρίσεις του(οι προκείμενες)και το συμπέρασμα του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Το επιχείρημα που είναι λογικά έγκυρο και οι προκείμενές του αληθείς θεωρείται λογικώς ορθό και ονομάζεται απόδειξη γιατί οδηγεί σε ορθά συμπεράσματα.
Π.χ.  Όλοι οι πλανήτες στρέφονται γύρω από τον ήλιο.
         Η γή είναι πλανήτης.
        Άρα η γή στρέφεται γύρω από τον ήλιο.

(Λογικά ορθό επιχείρημα γιατί το συμπέρασμά του απορρέει με λογική αναγκαιότητα από αληθείς προκείμενες).
Π.χ. Αξιλογήστε τα παρακάτω συλλογιστικά σχήματα ως προς την εγκυρότητα την αλήθεια και την ορθότητά τους.
Όλα τα ζωντανά πλάσματα είναι θνητά.
Ο ελέφαντας είναι ζωντανό πλάσμα.
Άρα  ο ελέφαντας είναι θνητός.
Ο συλλογισμός είναι ως προς τη μορφή έγκυρος γιατί οι προκείμενές του οδηγούν με λογική αναγκαιότητα στο συμπέρασμα ,και ως προς το περιεχόμενο αληθής γιατί οι προτάσεις του αποτελούν αντικειμενικές κρίσεις.Άρα είναι λογικά ορθός.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου