Νεοελληνική γλώσσα Β΄Γυμνασίου…
Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων.
Θετικός βαθμός
Συγκριτικός βαθμός
Σχετικό υπερθετικό
Απόλυτο υπερθετικό.
Δύσκολη
Δυσκολότερη
Η δυσκολότερη
δυσκολότατη
Ανθυγιεινή
Ανθυγιεινότερη
Η ανθυγιεινότερη
Ανθυγιεινότατη
Καλή
Καλύτερη
Η καλύτερη
Άριστη

Λίγες
Λιγότερες
Οι λιγότερες
Ελάχιστες
Πολλές
Περισσότερες
Οι περισσότερες
-
Ειδικό
Ειδικότερο
Το ειδικότερο
Ειδικότατο
Θετικός βαθμός
Συγκριτικός
(περιφραστικά
Υπερθετικός
(περιφραστικά)


Καλός
Πιο καλός
Η πιο καλή
Πολύ καλός
Βασικός
Πιο βασικός
Ο πιο βασικός
Πολύ βασικός
Μικρός
Πιο μικρός
Ο πιο μικρός
Πολύ μικρός
Ωραίος
Πιο ωραίος
Ο πιο ωραίος
Πολύ ωραίος
Τουριστικός
Πιο τουριστικός
Ο πιο τουριστικός
Πολύ τουριστικός
(μονολεκτικά)Πτωχός
Πτωχότερος
Πτωχότατος

Βαρύς
Βαρύτερος
Βαρύτατος

Αληθής
Αληθέστερος
Αληθέστατος

Άχαρις
Αχαρίστερος
Αχαρίστατος

Σώφρων
Σωφρονέστερος
Σωφρονέστατος

Ανώμαλα παραθετικά:
Θετικός
Συγκριτικός
Σχετικός υπερθετικός
Απόλυτος υπερθετικός
Απλός
Απλούστερος
Πιο απλός
Ο απλούστερος
Ο πιο απλός
Απλούστατος
Πολύ απλός
Γέρος
Γεροντότερος
Πιο γέρος
Ο γεροντότερος
Ο πιο γέρος
Πολύ γέρος
Κακός
Χειρότερος
Πιο κακός
Ο χειρότερος
Ο πιο κακός
Πολύ κακός
Χείριστος
Κάκιστος
Καλός
Καλύτερος
Πιο καλός
Ό Καλύτερος
Ο πιο καλός
Κάλλιστος
Πολύ καλός
Άριστος
Κοντός
Κοντότερος
Κοντύτερος
Πιο κοντός
Ο κοντότερος
Ο κοντύτερος
Ο πιο κοντός
Κοντότατος
Πολύ κοντός
Λίγος
Λιγότερος
Πιο λίγος
Ο λιγότερος
Ο πιο λίγος
Ελάχιστος
Πολύ λίγος
Μακρύς
Μακρύτερος
Πιο μακρύς

Ο μακρύτερος
Ο πιο μακρύς
Μακρύτατος
Πολύ μακρύς
Μεγάλος
Μεγαλύτερος
Πιο μεγάλος
Ο μεγαλύτερος
Ο πιο μεγάλος
Μέγιστος
Πολύ μεγάλος
Μικρός
Μικρότερος
Πιο μικρός
Ο μικρότερος
Ο πιο μικρός
Ελάχιστος
Πολύ μικρός
Πολύς
Περισσότερος
Πιο πολύς
Ο περισσότερος
Ο πιο πολύς
Πλείστος
Πάρα πολύς
Πρώτος
Πρωτύτερος
Ο πρωτύτερος
Πρώτιστος
Άνω
Ανώτερος
Ο ανώτερος
Ανώτατος
Άπω
Απώτερος
Ο απώτερος
Απώτατος
Ένδον
Ενδότερος
Ο ενδότερος
Ενδότατος
Έξω
Εξώτερος
Ο εξώτερος
-
Έσω
Εσώτρερος
Ο εσώτερος
Εσώτατος
Κάτω
Κατώτερος
Ο κατώτερος
Κατώτατος
Πλησίον
Πλησιέστερος
Ο πλησιέστερος
Πλησιέστατος
Προτιμώ
Προτιμότερος
Ο προτιμότερος
-
Υπέρ
Υπέρτερος
Ο υπέρτερος
Υπέρτατος
Πρό
Πρότερος
Ο πρότερος
-

Παραθετικά  επιρρημάτων.
Θετικός
Συγκριτικός
Υπερθετικός
Καλά
Καλύτερα
Πιο καλά
Άριστα
Πολύ καλά
Ψηλά
Ψηλοτερα
Πιο ψηλά
Πολύ ψηλά
Χαμηλά
Χαμηλότερα
Πιο χαμηλά
Χαμηλότατα
Πολύ χαμηλά
Επιεικώς
Επιεικέστερα
Πιο επιεικώς
Επιεικέστατα
Πολύ επιεικώς
Ανώμαλα παραθετικά


Μπροστά
Μπροστύτερα/πιο μπροστά
Πολύ μπροστά
Νωρίς
Νωρίτερα
Πολύ νωρίς
Πρώτα
Πρωτύτερα
Πρώτιστα/πρωτίστως
Λίγο
Λιγότερο/πιο λίγο
Ελάχιστα
Πολύ
Περισσότερο/πιο πολύ
Το πιο πολύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου