Λατινικά  Γ΄Λυκείου….ασκήσεις μάθημα: 38….
1.more prisco
Omen nuptiale
Sacello quodam
Aliqua vox
Mea sede
Hoc dictum
Res ipsa
Να κλιθούν οι παραπάνω συνεκφορές.

2.mortua est,persedebat: Να κλίνετε την υποτακτική παρατατικού  των ρημάτων στη φωνή που ευρίσκονται.
3.dum aliqua vox congruens proposito audiretur:  Να δικαιολογήσετε την υποτακτική της πρότασης.
4.Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά ώστε να χαρακτηρίζεται πλήρως η συντακτική λειτουργία των λέξεων:
a.uxor                                    είναι …………………………………στο……………………………………………………
b.sororis                                είναι γενική…………………………στο…………………………………………………
c.vox                                       είναι………………………………………..στο……………………………………………
d.standi                                  είναι γενική ………………………….στο……………………………………………….
e.proposito                            είναι……………………………………….στο……………………………………………..
f.fessa                                      είναι……………………………………………………………………………………………
 g.mora                                    είναι αφαιρ……………………………………από…………………………………….
h.paulo                                    είναι αφαιρετική………………………………………..από……………………….
i.quam                                     είναι……………………………..στο………………………………………………………..
ia.dum vixit                             είναι  δευτερεύουσα  …………………………………που εκφράζει  το……
5.Να μετατρέψεις στην παθητική περιφραστική συζυγία τις παρακάτω προτάσεις:
a.Romani   debuissent  expectare omen.

b.Puella debuerit  cedere loco. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου