Ασκήσεις επαναληπτικές λατινικών,Γ΄Λυκείου.


1.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις λέξεις:
praedonum                               κλητική ενικού
praesidium                              κλητική ενικού
domesticōrum                       ονομαστική ενικού
tecto                                       αιτιατική πληθυντικού
voce                                        ονομαστική ενικού
virtūtem                                  αφαιρετική ενικού
fores                                       ονομαστική ενικού
postes                                    γενική πληθυντικού
 homines                                αφαιρετική ενικού
deis                                         κλητική ενικού

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις λέξεις:
 esset                                     γ  πληθυντικό προστακτικής  μέλλοντα
venērunt                                β πληθυντικό υποτακτικήςμέλλοντα
captum                                   β ενικό οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής
animadvertērunt                  απαρέμφατο παρακειμένου
nuntiavērunt                        γ ενικό υποτακτικής ενεστώτα
admirātum                             απαρέμφατο μέλλοντα
rettulērunt                           β ενικό οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής
reserāri                                β ενικό προστακτικής ενεστώτα
intromitti                              γ πληθυντ. υποτακτ. υπερσυντελίκου

iussit                                     β πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
venerāti sunt                       β ενικό υποτακτικής ενεστώτα
posuissent,                          μετοχή ενεστώτα
consecrāre                          δοτική γερουνδίου
solent                                   β πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
revertērunt                          αφαιρετική σουπίνου

3. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι προτάσεις,  τον τρόπο εισαγωγής τους (Μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς τους:
ut omnes pugna abstinerent/
ut singularis proelii eventu cernatur, /
quanto miles Latinus Romano virtute antecellat/
cum in castra revertisset.

4. Να μεταφερθούν οι προτάσεις στην άλλη φωνή: 
  a duce hostium his verbis proelio lacessitus est/ 
ut singularis proelii eventu cernatur,/ 
 fortior hostehasta eum transfixit et armis spoliavit
 Statim hostes fuga salutem petiverunt./   
Sed consul adulescentem morte multavit.

5. Να γίνουν μετοχικές 
Is cum aliquando castris abiret,/
 filius eius castra hostium praeterequitavit /
 in certamen ruit;/
hostes fuga salutem petiverunt. /
eum transfixit 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου