Λατινικά,επαναληπτικές ασκήσεις.

Na συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες:
terraddomini
agri
pueriurbi
animalicivem

Να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες:


fis
capieriscapereturpossit

fuisset

fateremurposset
Να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες :
longior

facilioris

similiori
meliori
pulchriori


Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
Arbitror: οι ονοματικοί τύποι του ρήματος.
Capior:    η υποτακτική παρατατικού.
Pervenio: η υποτακτική παρατατικού.

Soleo:   η υποτακτική μέλλοντα.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου