Λατινικά Γ΄Λυκείου. Σύνταξη του debeo Aσκήσεις.

Λατινικά Γ΄Λυκείου.
Σύνταξη του debeo
Aσκήσεις.
1.Να ξαναγραφούν οι παρακάτω προτάσεις στην προσωπική(ενεργητική )σύνταξη του debeo.
a.Omnia sunt excitanda tibi uni C.Caesar.
b.Constituenda sunt iudicia vobis.

c.Comprimendae sunt libidines populo.
d.Propaganda est suboles nobis.
e.Subveniendum a nobis reipublicae est.

2.Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική αντικαθιστώντας τους τύπους του ρήματος debeo  και τα απαρέμφατα που εξαρτώνται από αυτούς με τον αντίστοιχο τύπο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας.Να δηλώσετε το ποιητικό αίτιο.
a.Injuriae repugnare debemus.
b.Pueri magistrum honorare debent.
c.Populus Romanus duos consules deligere debebat.
d.L.Aemilius Paulus bellum adversus Persen regem gerere debebat.
e.Pueri patribus parere debent.
f.Nos debuissemus servare leges.
g.Vos debueritis vincere hostes.
h.Res publica  severis  legibus tibi uni vincienda sit.
i.Omnia C.Caesari excitanda essent.

k.Revocandi erant mores civitatis.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου