Αντιγόνη Σοφοκλέους. Προτεινόμενο διαγώνισμα.
Α΄Κείμενο:
Δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ’ οὔ;
κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου
πρόσθεν θανοῦμαι, κέρδος αὔτ’ ἐγὼ λέγω·
ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς
ζῇ, πῶς ὅδ’ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει;
(465) Οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν
παρ’ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ’ ἄν, εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς
μητρὸς θανόντ’ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν,
κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ’ οὐκ ἀλγύνομαι.
Σοὶ δ’ εἰ δοκῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν,
(470) σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισκάνω.
ΧΟ. Δηλοῖ τὸ γέννημ’ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς
τῆς παιδός· εἴκειν δ’ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.
Β.Ερωτήσεις;

Β1. Να μεταφρασθεί το παραπάνω κείμενο.
30 μον.
Β2. Ποιο είναι το βασικό επιχείρημα της Αντιγόνης στο διάλογό της με τον Κρέοντα;
15 μον.
Β3. Γιατί ο Χορός αποκαλεί την Αντιγόνη «σκληρή»; Πώς σηματοδοτεί αυτό το επίθετο ο Χορός;
15 μον.
Β4. Να γράψεις από δύο ομόρριζα για τις παρακάτω λέξεις (στη Νεοελληνική γλώσσα).
θανοῦμαι
ἄλγος
μώρῳ
ὀφλισκάνω
ἐπίσταται
10 μον.
Β5. Να κλιθεί ο β Αόριστος στην Οριστική στα παρακάτω ρήματα:
Φέρει
τυχεῖν
θανουμένη
15 μον.
Β6. Να δώσεις τη συντακτική λειτουργία των παρακάτω λέξεων:
θανουμένη
κέρδος
μώρῳ
ὠμὸν
κακοῖς.
Βασίλειος Μακρυπούλιας, φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου