Επαναληπτικές ασκήσεις Λατινικών,μαθημάτων 1-6.


1.Κείμενο Ι.
Α.Να εντοπίσετε τα αρσενικά πρωτόκλιτα ουσιαστικά του κειμένου και να τα  μεταφέρετε στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού.
Β.Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:
Poeta

Terrae

Epistulae

Curam
injuriam

Γ.Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:
Exulo
Sum


Deplorat
Excruciat
repugnat
Δ.(Κείμενο 2).Συμπληρώνω τον πίνακα:

illaillius
illiillamillo
Ε.Κλίνουμε τον παρατατικό των  παρακάτω ρημάτων:

Est,oppugnant,navigat,turbant,renarrat,exspirat.
Στ(Κείμενο 3).
Κλίνω τον ενεστώτα και παρατατικό των παρακάτω ρημάτων:
Habent,respondet,urget,delet.
2.Συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα:
Dominus
Ager
Puer
Bellum
scopulus
3.Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:
Qui

Quam
quodKείμενο 4.
Να κλίνετε τα ουσιαστικά dues ,domus.
Κείμενο 5.
Κλίνουμε τα παρακάτω ουσιαστικά και επίθετα:
Vir,locus,pulcher-pulchra-um,tener-tenera-um
Κείμενο 6.
Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:
Civitas
Lex
Libertas
Fons
Urbs
urbisΣυμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:
Contineo
Eram
Servabam
Possum
Poteram
sumBασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου