Λατινικά,κλίσις αποθετικού ρήματος Α΄συζυγίας...


Λατινικά  Γ΄Λυκείου.

Κλίσις αποθετικού ρήματος α΄συζυγίας.

Conor-conatus sum-conatum-conari=προσπαθώ.

A΄ΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ.

ΟΡΟΣΤΙΚΗ                                                                            YΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

Ενεστώτας                                                                           Ενεστώτας

Conor                                                                                     coner

Conaris-re                                                                              coneris(re)

Conatur                                                                                   conetur

Conamur                                                                                 conemur

Conamini                                                                                 conemini

Conantur                                                                                 conentur


Παρατατικός                                                                           Παρατατικός

Conabar                                                                                     conarer

Conabaris                                                                                   conareris-re

Conabatur                                                                                   conaretur

Conabamur                                                                                 conaremur

Conabamini                                                                                 conaremini

Conabantur                                                                                  conarentur


Mέλλοντας                                                                                   Mέλλοντας

Conabor                                                                                      conaturus-a-um

Conaberis-re                                                                              sim-sis-sit

Conabitur                                                                                        conaturi-ae-a

Conabimur                                                                                  simus-sitis-sint

Conabimini

Conabuntur


Παρακείμενος                                                                             Παρακείμενος

Conatus-a-um                                                                              conatus-a-um

Sum-es-est                                                                                  sim-sis-sit

Conati-ae-a                                                                                  conati-ae-a

Sumus-estis-sunt                                                                        simus-sitis-sint


Υπερσυντέλικος                                                                         Υπερσυντέλικος

Conatus-a-um                                                                                conatus-a-um

Eram-eras-erat                                                                     essem-esses-esset

Conati-ae-a                                                                                     conati-ae-a

Eramus-eratis-erant                                                     essemus-essetis-essent


Συντελεσμένος Μέλλοντας

Conatus-a-um

Ero-eris-erit

Conati-ae-a

Erimus-eritis-erunt.


                                                         ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

Ενεστώτας                                                                                        Μέλλοντας

Β΄ενικό:conare                                                               β΄ενικό: conator

Β΄πληθυντικό:conamini                                                γ΄ενικό: conator

                                                                                         γ’πληθυντικό:conantor


ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ.

Απαρέμφατο.                                                                            μετοχή

Ενεστώτος:conari                                              conans/ntis

Μέλλοντος:conaturum-am-um                      conaturus-a-um

                      Esse

                      Conaturos-as-a

                       esse

Παρακείμενος:conatum-am-um                      conatus-a-um

                            Esse

Συντελεσμένς μέλλοντας: conatum-am-um

                                                 Fore

                                                Conatos-as-a

                                                 Fore

Σουπίνο:αιτιατική=conatum  αφαιρετική: conatu

Γερούνδιο: γενική=conandi δοτική=conando αιτιατική=conandum αφαιρετική=conando.


Γερουνδιακό: αρσενικό       conandus

                         Θηλυκό          conanda

                         Ουδέτερο       conandum.


Β.Δ.Μακρυπούλιας,φιλόλογος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου