ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 2η

-->II. Διδώ και Αινείας 
Aeneas filius Anchisae est. Patria Aeneae Troia est. Graeci Troiam oppugnant et dolo expugnant. Aeneas cum Anchisa, cum nato et cum sociis ad Italiam navigat. Sed venti pontum turbant et Aenean in Africam portant. Ibi Dido regina novam patriam fundat. Aeneas reginae insidias Graecorum renarrat. Regina Aenean amat et Aeneas reginam. Denique Aeneas in Italiam navigat et regina exspirat.
-->
Μετάφραση
Ο Αινείας είναι γιος του Αγχίση. Πατρίδα του Αινεία είναι η Τροία. Οι Έλληνες πολιορκούν την Τροία και την κυριεύουν με δόλο. Ο Αινείας πλέει προς την Ιταλία με τον Αγχίση, με το γιο του και με τους συντρόφους του. Οι άνεμοι όμως αναταράζουν το πέλαγος και φέρ­νουν τον Αινεία στην Αφρική. Εκεί η βασίλισσα Διδώ θεμελιώνει μια καινούρια πατρίδα. Ο Αινείας διηγείται στη βασίλισσα από την αρχήτους δόλους των Ελλήνων. Η βασίλισσα ερωτεύεται τον Αινεία και ο Αινείας τη βασίλισσα. Τελικά ο Αινείας πλέει στην Ιταλία και η βασί­λισσα ξεψυχάει.


Ταξινόμηση λέξεων
Ουσιαστικά
Α' Κλίση
Aeneas, Aeneae (αρσ., χωρίς πληθ.) regina -ae (θηλ.)
Anchises, Anchisae (αρσ., χωρίς πληθ.) Troia -ae (θηλ., χωρίς πληθ.)
patria -ae (θηλ.) Italia -ae (θηλ., χωρίς πληθ.)
Africa -ae (θηλ., χωρίς πληθ.) insidiae -arum (θηλ., χωρίς ενικό)

Β' Κλίση
Graecus -i (αρσ.) socius -ii (αρσ.) dolus -i (αρσ.) ventus -i (αρσ.)
natus -i (αρσ.) pontus -i (αρσ.) filius -ii (-i) (κλητ. εν. fili) (αρσ.)

Γ Κλίση
Dido, Didonis και Didus (θηλ., χωρίς πληθ.)

Επίθετα
Β' Κλίση
novus -a -um, recentior -ior -ius και magis novus -a -um, novissimus -a -um

Ρήματα
1η Συζυγία
oppugno, oppugnavi, oppugnatum, oppugnare
expugno, expugnavi, expugnatum, expugnare
navigo, navigavi, navigatum, navigare
turbo, turbavi, turbatum, turbare
porto, portavi, portatum, portare
fundo, fundavi, fundatum, fundare
renarro, renarravi, renarratum, renarrare
amo, amavi, amatum, amare
exspiro, exspiravi, exspiratum, exspirare
Βοηθητικό ρήμα
sum. fui,-, esse
Επιρρήματα
ibi denique
Σύνδεσμοι
et (συμπλεκτικός) sed (αντιθετικός)
Προθέσεις
cum (+ αφαιρ.) ad (+ αιτιατ.) in (+ αιτιατ.)
Κλίση των κυρίων ονομάτων του κειμένου:
Nom. Aeneas Anchises Dido
Gen. Aeneae Anchisae Didonis / Didus
Dat. Aeneae Anchisae Didoni / Dido
Ace. Aeneam / Aenean Anchisen / Anchisam Didonem / Dido
Voc. Aenea Anchise / Anchisa Dido
Abl. Aenea Anchisa Didone

Numerus Singularis
Nom. filius patria Troia dolus natus socius Italia
Gen. filii, - i patriae Troiae doli nati socii Italiae
Dat. filio patriae Troiae dolo nato socio Italiae
Acc. filium patriam Troiam dolum natum socium Italiam
Voc. fili patria Troia dole nate socie Italia

 Abl. filio patria Troia dolo nato socio Italia

Numerus Pluralis
Nom. filii patriae doli nati socii
Gen. filiorum patriarum dolorum natorum sociorum
Dat. filiis patriis dolis natis sociis
Acc. filios patrias dolos natos socios
Voc. filii patriae doli nati socii
Abl. filiis patriis dolis natis sociis

Numerus Singularis
Nom. ventus pontus Africa regina nova patria
Gen. venti ponti Africae reginae novae patriae
Dat. vento ponto Africae reginae novae patriae
Ace. ventum pontum Africam reginam novam patriam
Voc. vente ponte Africa regina nova patria
Abl. vento ponto Africa regina nova patria
Numerus Pluralis
Nom. venti ponti reginae novae patriae insidiae
Gen. ventorum pontorum reginarum novarum patriarum insidiarum
Dat. ventis pontis reginis novis patriis insidiis
Ace. ventos pontos reginas novas patrias insidias
Voc. venti ponti reginae novae patriae insidiae
Abl. ventis pontis reginis novis patriis insidiis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου