Λατινικά Γ΄ Λυκείου. Μάθημα 45. Μετάφραση- Γραμματικά και Συντακτικά στοιχεία-Ασκήσεις.
Α.Μετάφραση:

Ο Καίσαρας πληροφορείται από τους αιχμαλώτους αυτά που γίνονται στο στρατόπεδο του Κικέρωνα,και σε πόσο μεγάλο κίνδυνο ευρίσκονται τα πράγματα. Τότε πείθει κάποιον από τους Γαλάτες ιππείς να μεταφέρει μία επιστολή στον Κικέρωνα. Φροντίζει και προνοεί να μη μαθευτούν από τους εχθρούς τα σχέδιά μας αν πέσει στα χέρια τους η επιστολή. Γι αυτό το λόγο στέλνει επιστολή γραμμένη με ελληνικά στοιχεία. Συμβουλεύει τον αγγελιαφόρο αν δεν μπορέσει να πλησιάσει να δέσει το γράμμα στον ιμάντα του ακοντίου και να το ρίξει μέσα στο στρατόπεδο. Γράφει στην επιστολή ότι θα έλθει γρήγορα με τις λεγεώνες του. Ο Γαλάτης επειδή φοβήθηκε τον κίνδυνο αποφάσισε να ρίξει το ακόντιο. Το ακόντιο καρφώθηκε τυχαία σε ένα  πύργο και γίνεται αντιληπτό τρείς ημέρες αργότερα από έναν στρατιώτη και μεταφέρεται στον Κικέρωνα. Εκείνος διαβάζει όλο το γράμμα και παρακινεί τους στρατιώτες να ελπίζουν στη σωτηρία τους.


ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ.

Persuadeo- persuasi – persuasum –persuadere (2)
Provideo –providi –provisum- providere (2)
Intercipio-intercepi- interceptum-intercipere (3)
Conscribo-conscripsi-conscriptum-conscribere (3)
Moneo –monui-monitum –monere(2)
Adeo-adii(vi)-aditum-adire (4)
Adsum-adfui-adesse.
Vereor-veritus sum- vereri (2,αποθετικό).
Adhaeresco-adhaesi-adhaesum-adhaerescere (3)
Conspicio-conspexi-conspectum-conspicere (3)
Perlego-perlegi-perlectum-perlegere (3)
Adhortor –adhortatus sum- adhortari (1,αποθετικό).

Σημαντικά συντακτικά φαινόμενα:

(1) Εξηρτημένος υποθετικός λόγος: 
(υπόθεση) :  intercepta epistula
(apόδοση) : ne…cognoscantur .

EYΘΥΣ:

Si epistula intercepta erit (si hostes epistulam interceperint ……non cognoscentur .
(a  είδος, ανοιχτή υπόθεση).

(2) Εξηρτημένος υποθετικός λόγος:

Si adire non possit (υπόθεση)
Ut epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat (απόδοση).

Ευθύς λόγος:
Si adire non potes (poteris) …..epistulam adliga et abice (α είδος, ανοιχτή υπόθεση).

Ασκήσεις.

1.Να μεταφέρετε στον πληθυντικό τις παρακάτω προτάσεις:

a) Dux et captivo cognoscit quid apud Ciceronem geratur.
b) Cura et provide ne, intercepta epistula ,tuum consilium ab hoste cognoscatur.
c) Epistulam conscriptam Graecis litteris mitte.
d) In litteris scribe consulem cum legionibus celeriter adfuturum esse.
2. Να γραφούν οι ονοματικοί τύποι των αποθετικών και ημιαποθετικών ρημάτων του κειμένου.
3. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά με βάση τη συντακτική θέση  των λέξεων:
a) cuidam : Είναι………………………..   ……………………………..του …………………………………
b) Gallis : Εϊναι…………………………………….   ………………………………στο ………………………
c) consilia : Είναι…………………………………….του…………………………………………

4.Να μετατραπούν σε μετοχές οι προτάσεις με τα  μαύρα γράμματα:

1. Haec tertio post die a quodam milite conscipitur et ad Ciceronem defertur.
2. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur  ut salutem sperent.
5. Na aιτιολογήσετε την εισαγωγή και την εκφορά των δευτερευουσών προτάσεων οι οποίες βρίσκονται στις παρακάτω περιόδους:
a) Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem perantur quantoque in periculo res sit.
b) Tum cuidam ex equitibus Gallis persuade ut ad Ciceronem epistulam deferat.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου