Λατινικά Γ΄Λυκείου. Κείμενο 1.


Μετάφραση:
Ο Οβίδιος ο ποιητής είναι εξόριστος στην Ποντιακή γή.Γράφει συχνά επιστολές στη Ρώμη.Οι επιστολές είναι γεμάτες παράπονα.Eπιθυμεί τη Ρώμη και κλαίει για την κακή τύχη. Διηγείται για τους βάρβαρους  κατοίκους και την παγωμένη γή.Οι έγνοιες και οι δυστυχίες βασανίζουν τον ποιητή.Μάχεται ενάντια στην αδικία με τις  επιστολές. Η Μούσα είναι η μοναδική φίλη του ποιητή.

Ασκήσεις:
1.Να μεταφραστούν οι προτάσεις:
Α)Ovidius poeta est.
b)Epistulas Romam scriptitat.
c)Curas et miserias narrat.
d)Romam desiderat et terram Ponticam , in qua(= στην οποία) exulat,non amat.
e)In terra Pontica incola barbarus est.
f)amica poetae non est in terra gelida.

2.Να μεταφέρετε στον πληθυντικό τις προτάσεις:
a.Poeta sum
b.Terram gelidam non desidero.
c.Incola terrae est
d.Cura et miseria poetam excruciat.
e.Epistula contra injuriam repugnant
f.Musa amica poetae est.


3.Συμπληρώστε τους πίνακες με τους τύπους που λείπουν:
Ονομ
terraΓενική
Δοτική
Αιτιατ

epistulam


Κλητ
αφαιρ


Πληθυντικός αριθμός.


Ονομ


poetae

Γενική
Δοτική
Αιτιατ
Κλητ
αφαιρamicis


Οριστική ενεστώτος.


Ego

exulo


Tu
desiderasIlle
nos


sumus

Vosscriptitatis
illi

4.Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των πρωτοκλίτων ουσιαστικών των δύο πρώτων περιόδων σε ενικό και πληθυντικό.
5.Να γράψετε μπροστά από κάθε αριθμό της στήλης Α το αντίστοιχο γράμμα της στήλης Β που χαρακτηρίζει σωστά από γραμματική  άποψη τη λέξη με τα μαύρα γράμματα.Κάποια στοχεία της στήλης Β περισσεύουν.
      Α                                                                                                 Β
1.epistulas                                                               a.αφαιρετική ενικού
2.fortunam                                                              β.γενική πληθυντικού
3.de terra                                                                 γ.δοτική ενικού
4.querelarum                                                           δ.αφαιρετική πληθυντικού
5.epistulis(contra injuriam repugnat).                 Ε.αιτιατική πληθυντικού
                                                                                  Στ.αιτιατική ενικού
                                                                                  Ζ.ονομαστική ενικού
                                                                                  Η.ονομαστική  πληθυντικού.
7.Συμπληρώστε τα  κενά των ακολούθων προτάσεων λαμβάνοντας υπ΄όψιν τη συντακτική λειτουργία των λέξεων μέσα στο κείμενο:
1.Το plenae είναι………………………………..του epistulae
2.querelarum είναι γενική…………………………………………από το plenae
3.adversam είναι ……………………………………………..προσδιορισμός στο…………………………………..
4.de incolis είναι……………………….επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς.

5.epistulis είναι επιρρηματικός προσδιορισμός , αφαιρετική του………………………………..από το repugnant.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου