Προτεινόμενο διαγώνισμα στο Μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ ΄Γυμνασίου.


Α.Κείμενο

   Η μόλυνση του περιβάλλοντος.

   Η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι οι ανεπιθύμητες μεταβολές που γίνονται στα φυσικά,χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα,του νερού και του εδάφους.Οι μεταβολές αυτές μπορεί να είναι επιβλαβείς για τους οργανισμούς,τις φυσικές πηγές και τις διαδικασίες που εφοδιάζουν τον άνθρωπο με κάθε είδους αγαθά και υπηρετούν τις ανάγκες του.Στην κατάληξη κάθε διατάραξης στη φύση,από όπου και να ξεκινήσει κι όποιες διαδρομές κι αν ακολουθήσει,βρίσκεται ο άνθρωπος που,σαν στοιχείο του γήϊνου οικοσυστήματος αλλά και ως υπερκαταναλωτής,αποτελεί τον αποδέκτη όποιων σκόπιμων ή απερίσκεπτων  αλλοιώσεων προκάλεσε στο οικολογικό του περιβάλλον.
   Ο πρωτόγονος άνθρωπος για πολλές χιλιετηρίδες ήταν ακίνδυνος για τη φύση,επειδή λειτουργούσε μέσα στα φυσικά οικοσυστήματα σαν ένα συστατικό τους αρμονικά ενταγμένο.Με την χρησιμοποίηση της φωτιάς,την καλλιέργεια της γης,αργότερα,και την εκτροφή ζώων άρχισε να εισάγει διαταρακτικούς παράγοντες μέσα στα οικοσυστήματα.Η εξαντλητική κατανάλωση φυσικών προϊόντων και η πληθυσμιακή έκρηξη του είδους μας μεγιστοποίησαν την παρέμβαση του ανθρώπου στη δομή και τη λειτουργία των φυσικών οικοσυστημάτων.Ο άνθρωπος εκχερσώνει λιβάδια,αποξηραίνει έλη και λίμνες,καταστρέφει δάση,αντικαθιστά φυσικά οικοσυστήματα με άλλα που επιθυμεί και χρειάζεται για τις ανάγκες του:τροποποιεί τη σύνθεση των βιοκοινοτήτων,δημιουργεί τεχνητά ή συντηρούμενα οικοσυστήματα μονοκαλλιεργειών,εξαφανίζει ολόκληρους πληθυσμούς και είδη από την πανίδα και την χλωρίδα με τα φυτοφάρμακα και τα εντομοκτόνα.Η καταστροφή της φυτικής κάλυψης επιφέρει αλλοιώσεις στη σύνθεση και τον αριθμό των ετερότροφων πληθυσμών,επιταχύνει τη διάβρωση και την απόπλυση των εδαφών και αυξάνει τις πλημμύρες.Και επιπρόσθετα,με τον αφανισμό και την τροποποίηση του περιβάλλοντος με αφύσικες διαδικασίες,γέμισε τον αέρα,το νερό και το έδαφος με επιβλαβή βιομηχανικά απόβλητα,οικοδομώντας ένα τεχνητό «γιγαντιαίο αστικό οικοσύστημα»,πολυδάπανο και αφύσικο,που αναγκάζει το φυσικό οικοσύστημα σε μία καθολική αντίδραση.
Β΄.Ερωτήσεις.

1)Ποιες περιπτώσεις επιβλαβούς παρέμβασης του ανθρώπου στο περιβάλλον αναφέρονται στο κείμενο;
                                                                                                2,5 μον.
2) «Οι μεταβολές….τις ανάγκες του».Να χωρίσετε την περίοδο σε προτάσεις και να αναφέρετε τον τρόπο σύνδεσης των προτάσεων αυτών.
                                                                                                2,5 μον.
3)Να αναγνωρισθεί το είδος των υπογραμμισμένων προτάσεων του κειμένου και να εντοπισθεί ο συντακτικός τους ρόλος.
                                                                                                2,5 μον.
4)Να συμπληρωθούν τα κενά των παρακάτω προτάσεων με την κατάλληλη λέξη της παρένθεσης:

α)Η(φυτική,φυσική)…………………..ομορφιά του τοπίου ήταν αξεπέραστη.
β)Αυτό το γλυπτό είναι αντίγραφο.Το…………………..(πρότυπο,πρωτότυπο)του βρίσκεται σε ένα μουσείο.
γ)Οι……………………(κρητικοί,κριτικοί)του θεάτρου θεώρησαν την παράσταση αυτή αξεπέραστη.
δ)Είχε ένα σοβαρό ατύχημα που του προκάλεσε προσωρινή ………………………(αμνηστία,αμνησία).
ε)Άρχισε να απαγγέλλει ένα…………………..(χορικό,χωρικό)από την Ιγιγένεια του Ευριπίδη.
                                                                                                   2,5 μον.

Γ.Θέμα προς ανάπτυξη.

«Ο άνθρωπος ζει μέσα στο φυσικό περιβάλλον.Το εκμεταλλεύεται,το ρυπαίνει,το μολύνει,το καταστρέφει και στις μέρες μας το κακό έχει προχωρήσει σε επικίνδυνο σημείο.Ξεκινώντας από αυτά τα δεδομένα να εξετάσετε πώς βλάπτεται το περιβάλλον ιδιαίτερα από το σημερινό άνθρωπο και ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κίνδυνοι που απειλούν το περιβάλλον  και τον  ίδιο.»
                                                                                                    10 μον.

                                                             Καλή επιτυχία!
                                                                                      Β.Δ.Μακρυπούλιας.

                                                         Φιλόλογος 6oυ Γυμνασίου Μυτιλήνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου