Επαναληπτικές ασκήσεις, Αρχαία Ελληνικά από το πρωτότυπο για το Γυμνάσιο.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις και να αιτιολογήσετε τον τονισμό:
ο
νηλικος, το πληθος, χω, ο θειος, των ραιων, οι ναυται, οι οικοι, τοις κηποις, τας ωρας, τους νθρωπους, το ευμα.

2. Να βάλετε στη σωστή πτώση του ενικού ή του πληθυντικού τα ονόματα που είναι σε παρένθεση:
α.
ν τος γυμνασίοις ο ......................(θεατής) τς ..........................(ρετή) τν ......................(νεανίας) θαυμάζουσιν.
β. Ο
.......................(πολίτης) πείθονται τος λόγοις τν .............................(νομοθέτης) κα τν ..........................(δικαστής).
γ.
δίας νόμιζε τς ..................(συμφορά) τν φίλων.
δ. Ε
πέ μν, .....................(σοφιστής), πόθεν ε;
ε. Μέγα
στ τ κράτος (=η δύναμη) τς ..........................(θάλασσα).
στ. Ο
πηρέται πέθεσαν τν ονον ν τ ..........................τράπεζα).
ζ) Νομίζομεν τν _________ (πολίτης) ψυχν τς πολιτείας.
η) Ο
_________ (σοφιστής) διελέγοντο τος _________ (πλούσιος).
θ)
φύσις νευ _________ (μάθησις, γεν.) τυφλόν στί.
ι) Σύ παιδείας κα
_________ (δόξα) πιθυμες.
ια)
γώ γομαι πλοτον κα __________ (πίστις) συμμάχους ________ (πόλις, γεν.)


3. Στην άσκηση που ακολουθεί να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της δεικτικής αντωνυμίας ο
τος – ατη – τοτο.
α. ο
κ λθον ες...................τν πόλιν.
β. ο
τόποι ........................χθαμαλοί εσι.
γ. γένοιτο, Κύριε, τ
μέρ........................ναμαρτήτους φυλαχθναι μς.
δ.
ν τ σταδί ........................γν γίγνεται.
ε.
ν.......................τας δος πορεύετο.

4. Να σχηματίσετε τις μετοχές και τα απαρέμφατα που λείπουν.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ       ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ       ΑΟΡΙΣΤΟΣ       ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

παύειν
                              
ρίσουσα
                                                              κηρ
ξαι
                                                                                       
τετριφώς
διαπράττειν
                                                              τ
πεσαν
                                 
λιεύσειν
καταγράφουσα
                                                                                          
λπικέναι

5. Να σχηματίσετε τις πτώσεις που σας ζητούνται για το κάθε ουσιαστικό.
ππεύς—> γενική ενικού…………… / /αιτιατική πληθυντικού ......................
πίθεσις—> κλητική ενικού…………………/ /δοτική πληθυντικού ……………
ραμα—> δοτική ενικού…………………. / / δοτική πληθυντικού ………………
εσβολεύς—> αιτιατική ενικού………………/ / δοτική πληθυντικού …………..
δάμας—> κλητική ενικού……………/ / γενική πληθυντικού ……………….
μάς—> δοτική ενικού……………………/ / δοτική πληθυντικού …………….
λέων —> κλητική ενικού……………………/ / αιτιατική πληθυντικού …………
θεράπων—> δοτική ενικού………………… / / δοτική πληθυντικού ……………

6. Να σχηματίσετε τα απαρέμφατα των παρακάτω ρημάτων.
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ          ΜΕΛΛΩΝ          ΑΟΡΙΣΤΟΣ           ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
παιδεύω: 
πράττω: 
κόπτω: 
ρίζω: 

7. Να σχηματίσετε τις μετοχές των παρακάτω ρημάτων και στα τρία γένη.
 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ           ΜΕΛΛΩΝ            ΑΟΡΙΣΤΟΣ             ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ταράσσω 
τρίβω 
θαυμάζω 

8. Να αντικαταστήσετε τα ρήματα σε όλους τους χρόνους προσέχοντας το πρόσωπο και τον αριθμό:
Ενεστώτας      Παρατατικός       Μέλλοντας        Αόριστος        Παρακείμενος          
πολιτεύ
/ει
ψεύδεται
πείθομαι
παιδεύεται
λύονται
διώκ
/ει
στρατεύομαι
ταράττονται
γράφεται
πράττονται
παύεσθε

9. Να σχηματίσετε για κάθε ρήμα τον κατάλληλο τύπο.
παιδεύω (γ΄ πληθυντικό ενεστώτα): …………………
κηρύσσω ( α΄ ενικό παρατατικού): ………………..
πράττω (α΄ πληθυντικό μέλλοντα): ………………….
διώκω (β΄ ενικό αορίστου): ………………….
τοξεύω (γ΄ ενικό παρακειμένου): ………………..
λπίζω (α΄ ενικό αορίστου): ………………
θροίζω (γ΄ ενικό παρακειμένου): ……………….
τρίβω (γ΄ πληθυντικό μέλλοντα): ……………..
κρύπτω (α΄ ενικό υπερσυντελίκου): ……………….

10. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο οριστικής των ρημάτων που είναι στην παρένθεση:
α) Πολυκλ
ς ........................... (πείθω, αόρ.) τος ρχοντας τατα ποιεν.
β) Ο
τοι πάντα τναντία τούτων ............................ (λέγω, παρατ.).
γ) Ο
δ περ τν ριαον ............................ (συντάττομαι, αόρ.) βουλόμενοι ες χερας λθεν (= να συμπλακούν).
δ) Ο
στρατιται ........................ (ρύττω, παρατ.) τάφρον κύκλ περ τν πόλιν.
ε) Σο
ς γγέλους τούτου γ οκ ............................... (δέχομαι, αόρ.).
στ) Α
τη ............................. (προσκρούω, παρατ.) νθρώπ πονηρ.
ζ) Α
νες ......................... (κπλέω, παρατ.) ξω το λιμένος.
η) Ο
τοι πρ βασιλέως ......................... (τάττομαι, υπερσ.).
θ) Ο
λληνες ταύτην τν μέραν οτως .............................. (πορεύομαι, παρατ.).

11. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο οριστικής του ε
μ:
α)
πίδαμνος .............................. (ενεστ.) πόλις ν τ πείρ.
β)
ππαρχος κα Θεσσαλς δελφο ................................. (παρατ.).
γ) Α
πύλαι ................................ (παρατ.)χαλκα, ο δ πύργοι ψηλοί.
δ) Σοφώτατοι σύ τε κα
Πλος ............................ (ενεστ.).
ε) Σ
τεχος ............................. (παρατ.) εκοσι ποδν.
ζ)
μες ............................ (παρατ.) ο το δεσμωτηρίου φύλακες;
η)
παδες, μες .............................. (ενεστ.) πατέρων γαθν.
θ)
τύχη κα Φίλιππος .............................. (παρατ.) τν ργων κύριοι.
ι)
γώ ________ (ενεστ.) τ φς.
κ) Ο
νθρωποι οκ εί γαθοί _________ (ενεστ.)
λ) Ζε
ς _________ (παρατ.) πατρ νδρν κα θεν.
μ) Κα
__________ (μελ.) οτοι σωτρες μν.
ν)
Ἐὰν ς φιλομαθής, __________ (μελ.) πολυμαθής.

12. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της οριστικής.
α) Ο
ναντίοι ες Σροίαν ___________ (στρατεύω, αόρ.)
β) Ο
σοφο νδρες δικαίως ___________ (θαυμάζομαι, πρτ.)
γ)
μες ____________ (παιδεύομαι, πρκ.) πείθεσθαι τος ρχουσι.
δ)
Κύκλωψ λίθ τ στόμιον το σπηλαίου _________ (ποκλείω, αόρ.)
ε) ____________ (προσεύχομαι, πρτ.) θεο
ς κα ρωσι σωθναι.
στ) Σήνδε τ
ν πιστολν σ ___________ (πέμπω, αορ.) ατ.
ζ) Σότε σύ ____________ (ψεύδομαι, αόρ.).
η)
ρκος πίστων ____________ (γράφομαι, πρκ.) ες δωρ.
13. Να συμπληρώσεις στην κατάλληλη πτώση τις λέξεις της παρένθεσης:
Πιστεύω τῷ …………………. (ὁ φίλος).
Πιστὸν …………………. (ὁ φίλος) ἐν τοῖς …………………. (ὁ κίνδυνος) γιγνώσκεις.
Τοῖς τῶν φίλων …………………. (ὁ λόγος) ἀεὶ πιστεύομεν.
Οἱ γὰρ ἄπιστοι …………………. (ὁ φίλος) οὐ μετέχουσι τοῦ …………………. (ὁ κίνδυνος).
Τοὺς τῶν ἀνθρώπων ………………….(ὁ τρόπος) γιγνώσκετε. Τῷ γὰρ ……………. (ὁ θεός) πιστεύουσιν.
Ὦ …………………. (ὁ φίλος), ὁ θεὸς τοὺς ἀγαθοὺς …………………. (ὁ ἄνθρωπος) οὐ λείπει.
Πολλοὶ ἄνθρωποι τῷ …………………. (ὁ πλοῦτος) μᾶλλον ἤ τῷ …………………. (ὁ θεός) πιστεύουσιν.

14. Να κλιθούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθμού των παρακάτω ουσιαστικών :
ὁ θεατὴς
ὁ νικητὴς
ὁ κοχλὶας
ἡ σκαπὰνη
ἡ ἅμιλλα
ἡ ἀλὴθεια
ἡ κλὶνη

15. Να βάλετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού στα παρακάτω ουσιαστικά :
τὸν πολὶτην
τοῦ νεανὶου
τοὺς δεσμὼτας
τῶν μηνυτῶν
τῆς κλὶνης
τάς ἀμὶλλας
τὴν μὲλισσαν
τὸν προδὸτην

τῷ πατριὼτῃ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου