Προτεινόμενο διαγώνισμα Λατινικών Γ΄Λυκείου.


Κείμενα:
Brenno duce Galli apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum everterunt urbem Romam praeter Capitolium ,pro quo immensam pecuniam  acceperunt.Tum Camillus ,qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam,absens dictator factus est.Is Gallos iam abeuntes secutus est.Quibus interemptis aurum omne recepit.
Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque patribus  “Interrogo vos”inquit  “quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore”.Cum omnes recentem esse dixissent , “Atqui ante tertium diem”inquit  “scitote decerptam esse Carthagine”.Tam prope a muris habemus hostem!”.
Πατατηρήσεις:
1.Να μεταφράσετε και τα δύο παραπάνω κείμενα:
40 μονάδες.
2.Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους που ζητούνται:
Duce :               γενική πληθυντικού

Romanorum    δοτική πληθυντικού
Urbem               γενική πληθυντικού
Pecuniam          αφαιρετική ενικού
Iure                     αιτιατική ενικού
Die                      γενική πληθυντικού
Curiam                δοτική πληθυντικού
Ficum                  αφαιρετική ενικού 
Praecocem         γενική πληθυντικού
Patribus              γενική πληθυντικού
Arbore                ονομαστική πληθυντικού
Omnes                αφαιρετική ενικού.
12 μονάδες.
3.Na γράψετε τους ρηματικούς τύπους που ζητούνται:
Deletis;      Απαρέμαφατο μέλλοντος ενεργητικής φωνής
Everterunt:γ.πληθ.υποτ.υπερσυντελίκου
Acceperunt: β΄ενικό προστακτικής ενεστώτος
Fuerat:   προστακτική ενεστώτος
factus est: υποτατική ενεστώτος
secutus est.: απαρέμφατο μέλλοντος
recepit.    Β΄ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτος
Attulit:     βκαι γ΄ενικό πρόσωπο υποτακτικής  ενεστώτος  
decerptam esse: απαρέμφατο ενεργητικού παρακειμένου
dixissent:   υποτακτική παρακειμένου στην ίδια φωνή.
10 μονάδες.

4.Να γράψετε τα παραθετικά που ζητούνται και να κλίνετε τους τύπους των παραθετικών που ζητούνται επίσης.
Diu  : να γραφούν τα παραθετικά του επιρρήματος .
Aequo : να γραφούν τα παραθετικά του επιθέτου στον ίδιο αριθμό,γένος και πτώση.Να κλιθεί ο συγκριτικός βαθμός  του αρσενικού γένους.  
Omne: να γραφούν τα παραθετικά του επιθέτου.
Praecocem : να γραφούν τα παραθετικά του επιρρήματος.
Prope: να γραφούν τα παραθετικά του επιρρήματος.
10 μονάδες.
5.Να γράψετε το συντακτικό ρόλο των παρακάτω λέξεων των κειμένων:
Legionibus
Romam
Iure
Dictator
Abeuntes
Patribus
Decerptam esse
Recentem
Hostem
Decerptam esse
10 μονάδες .
6.Να μετατρέψετε τις παρακάτω μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις.
Brenno duce
deletis legionibus
quibus interemptis.
9 μονάδες.
7. Na δικαιολογήσετε την εκφορά του ρήματος στην παρακάτω δευτερεύουσα πρόταση.
quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore
9 μονάδες.
Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.
  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου