Λατινικά Γ΄Λυκείου.Μάθημα Ι.

O Eξόριστος ποιητής.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Ο Οβίδιος ο ποιητής είναι εξόριστος στην ποντιακή γή.Γράφει συχνά επιστολές στη Ρώμη.Οι επιστολές είναι γεμάτες παράπονα.Επιθυμεί τη Ρώμη και κλαίει για την κακή τύχη.Διηγείται για τους βαρβάρους κατοίκους και την παγωμένη γή.Οι έγνοιες και οι δυστυχίες βασανίζουν τον ποιητή.Μάχεται ενάντια στην αδικία με τις επιστολές.Η μούσα είναι η μοναδική φίλη του ποιητή.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ:
exulo-exulavi-exulatum-exulare

desidero-desideravi-desideratum-desiderare
deploro-deploravi-deploratum-deplorare
narro-narravi-narratum-narrare
excrucio-excruciavi-excruciatum-excruciare

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
Όταν έχουμε όνομα πόλεως ή μικρού νησιού(χωρίς προσδιορισμούς)και θέλουμε να εκφράσουμε την κίνηση πρός τόπο χρησιμοποιούμε απλή αιτιατική.
π.χ.Epistulas Romam scripritat.

AΣΚΗΣΕΙΣ.
1.Na μεταφέρετε στον ενικό αριθμό τις παρακάτω προτάσεις.
α.Poetae terras gelidas non amant
b.Incolae terrarum gelidarum terras non gelidas desiderant.
c.Poetae estis?
d.Amicae sumus poetarum.

2.Na γραφούν οι τύποι που ζητούνται :
terra                   αφαιρετική ενικού και πληθυντικού        
gelida                 δοτική ενικού και πληθυντικού 
Ovidius              γενική και κλητική ενικού
poeta                  γενική ενικού  και  πληθυντικού.

3.Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά:

amo-amavi-..............................-amare
exulo-...............................-exulatum-exulare
 deploro-deploratum-...................................

4.Να εξαρτήσετε τις παρακάτω προτάσεις από τη φράση Caesar dicit και να επιφέρετε τις πρέπουσες αλλαγές:
Οvidius poeta exulat in terra pontica
Epistulae sunt plenae querelarum
Narrat de barbaris incolis et de terra gelida

5.Na κλίνετε τη συνεκφορά :
Ovidius poeta.

Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου