Λατινικά Γ΄Λυκείου, Επαναληπτικές ασκήσεις.


1.Nα μεταφέρετε στον πληθυντικό τις παρακάτω προτάσεις:
Poeta sum
Terram gelidam non desidero
Incola terrae est.
Cura et miseria poetam excruciant .
Epistula contra injuriam repugnas
Musa amica poeta est.
2.Nα μεταφέρετε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων σε όλους τους άλλους χρόνους.
Ovidius poeta in terra pontica exulat.
Episrulas Romam scriptitat.
Romam desiserat et fortunam adversam deplorat.
Narrat de incolis barbaris et de terra gelida .
3.Nα μετατρέψετε την πρόταση με τα μαύρα γράμματα σε αναφορική και να τη συνδέσετε με την άλλη πρόταση αφού κάνετε τις αναγκαίες μεταβολές.

Ovidius poeta in terra pontica exulat.Epistulas Romam scriptitat.
Epistulas Romam scriptitat.Epistulae plenae querelarum sunt.
Poeta Romam desiderat et fortunam adversam deplorat.Narrat de incolis barbaris et de terra gelida.
Poetam curae et miseriae ecxruciant.Epistulis contra injuriam repugnat.
4.Na μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Epistulas Romam scriptitat.
Romam desiderat et fortunam adversam deplorat.
Poetam curae et miseriae excruciant.
5.Με ρήμα εισαγωγής Plinius dicit να μετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις σε απαρεμφατικές:
Craeci Troiam oppugnant et dolo expugnant.
Sed venti pontum turbant et Aenean in Africam portant.
Ibi Dido regina novam patriam fundat.


Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου