Λατινικά Γ΄Λυκείου. Αιτιολογικές προτάσεις.


Εισάγονται
Εκφέρονται
Αντί αιτιολογικής πρότασης(αλλοιώς η αιτία)
Quod
Quia
Quoniam(quando)
Cum(+υποτακτική αιτιολογία
Ως αποτέλεσμα υποκειμενικής διεργασίας.
Οριστική(αιτιολογία πραγματική αντικειμενικά αποδεκτή)
Υποτακτική(ακολουθία χρόνων,αιτιολογία υποκειμενική ,υποθετική.
1.αιτιολογική πρόταση
2.αναφορικοαιτιολογική πρόταση
3.αιτιολογική μετοχή
4.αφαιρετική της αιτίας
5.εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας(propter,ob κ.λ.π).
Π.χ.
Οvidius miseriae deplorabat ,quod injuste(αδικία) exulabat.(αιτιολογική πρόταση με οριστική για τους γνωστούς λόγους ).
Ovidius miseriae deplorabat ,quod injuste exularet(αιτιολογική πρόταση με υποτακτική για τους γνωστούς λόγους)
Οvidius miseriae deplorabat ,qui injuste exulabat(αναφορικοαιιολογική πρόταση).
Ovidius injuste exulans miseriae deplorabat.
Ovidius injuste exilio(από το ρήμα εξάγω το ουσιαστικό και το μετατρέπω σε αφαιρετική της αιτίας)miseriae deplorabat(αφαιρετική της αιτίας).
Ovidius propter injuste exilium miseriae deplorabat(εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας).

Τελικές προτάσεις.
Εισάγονται
Εκφέρονται
Αντί τελικής πρότασης.
Ut(καταφατικές)
Ne(αρνητικές)
Quo(λέξη συγκριτικού βαθμού που προσδιορίζει το υποκείμενο του σκοπού).
Υποτακτική ενεστώτα
(εξάρτηση από ρήμα αρκτικού χρόνου)
Υποτακτική παρατατικού
(εξάρτηση από ρήμα ιστορικού χρόνου).
1.αναφορικοτελική πρόταση
2.τελική μετοχή
3.γερούνδιο(causa,gratia+γενική γερουνδίου ή υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη)
4.γερούνδιο(ad +αιτιατική γερυνδίου ή υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη)

Π.χ.
Praedones venerunt ut salutarent.(τελική πρόταση).
Praedones venerunt  qui salutarent(αναφορικοτελική πρόταση).
Praedones venerunt salutatum eum(σουπίνο).
Praedones venerunt causa salutandi(causa+γενική γερουνδίου)
Praedones venerumt causa ejius salutandi (γερουνδιακή έλξη).
Praedones venerunt ad salutandum eum(ad+αιτιατική γερουνδίου).
Praedones venerunt ad eum salutandum(γερουνδιακή έλξη)

Ασκήσεις.
1.Να μετατρέψετε τους ενεργητικούς ρηματικούς τύπους που είναι γραμμένοι με μαύρα γράμματα σε παθητικούς.
Unum fuisse Homero servum ,tres Platoni,nullum Zenoni tradunt.
2.Na aποδοθεί η αιτία με όλους τους δυνατούς τρόπους.
Νeptunus iratus erat ,qui a Cassiope se cum deabus comparabat
3.Βάλτε το ρήμα των αιτιολογικών προτάσεων στο σωστό χρόνο και έγκλιση.
Romani magistratus bene patriae consulebant ,quod eis ingenium validum(sum).
4.Na μεταφέρετε την απαραμφατική πρόταση σε ευθύ λόγο και μάλιστα σε πρόταση επιθυμίας.
Id senatui publice curare placuit.
5.Na εκφρασθεί ο σκοπός με όλους τους δυνατούς   τρόπους.
Legatos miserunt ad orandum.
6.Na aποδοθεί η παρακάτω πρόταση με την  περιφραστική συζυγία του γερουνδιακού.
Romani divitias contemnere debebant.
7.Na κάνεις Χ.Α στα παρακάτω ρήματα:
Potest
Imus
Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου