Λατινικά ,επαναληπτικές ασκήσεις,20-27.


1.Να μετατρέψετε στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις τις παρακάτω μετοχές.
Brenno duce
Deletis legionibus
Quibus interemptis

2.Να δικαιολογηθεί η εκφορά των παρακάτω δευτερευουσών προτάσεων:
a.Cum P.Cornelius Nasica ad Ennium venisset,Nasica sensit illum intus esse.
(πώς θα εκφέραμε το σύγχρονο στο παρελθόν).
b.Accipe nunc quid postea Nasica fecerit
(ποιες αλλαγές θα συνέβαιναν στη δευτερεύουσα εάν είχαμε ως ρήμα εισαγωγής: accipiebas;).
c.Visne scire quid Nasica responderit?

(ποιες αλλαγές θα συνέβαιναν στη δευτερεύουσα εάν είχαμε στην κύρια πρόταση το ρήμα :
Volebas;).

3.Να γράψεις τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων στην ίδια πτώση ,γένος και αριθμό:
Feroces
Praecocem
Facilibus
Facilium
Pulchro.
4.Να γράψετε τα παραθετικά των επιρρημάτων των παρακάτω επιθέτων:
Durus
Facilis
Pulcher
Acer.
5.Να κλιθεί ο συγκριτικός αριθμός του επιθέτου:facilis-is-e


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου