ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 21 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ.1. Brenno, Galli, Alliam, Capitοlium, Camillus, Ardeam : να γραφεί η γενική και κλητική ενικού

2. duce, flumen, legionibus, urbem, pecuniam, aequo iure, dictator, abeuntes, aurum omne, civitati, nomen, hoc factum : να κλιθούν και στους δυο αριθμούς (η μετοχή στο γένος που βρίσκεται)

 3. Brenno, Galli, Alliam, Capitοlium, Camillus, Ardeam, duce, flumen, legionibus, urbem, pecuniam, aequo iure, dictator, abeuntes, aurum omne, civitati, nomen, factum : να βρεθεί το γένος και η κλίση των παραπάνω λέξεων


 4. deletis, immensam, aequo, absens, abeuntes, interemptis, omne, appensum, rogatus : να γραφούν οι αντίστοιχοι τύποι στον άλλο αριθμό

5. Να αντικατασταθούν χρονικά οι παρακάτω ρηματικοί τύποι : everterunt, acceperunt, fuerat, est factus, abeuntes, secutus est, recepit, dedit, dicitur, rediit, reversus est

6. Να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική στις παρακάτω περιόδους (σε παρενθέσεις το εννοούμενο υποκείμενο ή ποιητικό αίτιο που πρέπει να ληφθεί υπόψη) : α) Tum Camillus absens dictator est factus (a Romanis) β) Nam (civitas) Pisaurum (a Romanis) dicitur, quod illic aurum pensatum est (a Romanis)

7. Να αναδιατυπωθούν οι παρακάτω περίοδοι, αφού αναλυθούν οι μετοχές σε δευτερεύουσες προτάσεις (με όλους τους δυνατούς τρόπους) : α) Brenno duce Galli apud Alliam flumen, deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam... β) qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam γ) Tum Camillus absens dictator est factus;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου