Λατινικά Γ ΄Λυκείου. Επαναλήπτικές ασκήσεις μαθημάτων 20-27.1.Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα.

Deleta sum
Delevero
Deleverim
Deleta esset
abibam


Επίσης γράφω τους ονοματικούς τύπους και των δύο φωνών των παρακάτω ρημάτων:
Everto
Accipio
Revertor
2.Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:

Venissent
Venerint
Venta essent
Venirent
veniant


3.Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται στα παρακάτω ρήματα:

Dicο: υποτακτική παρακειμένου ενεργητικής και μέσης φωνής
Facio: προστακτική ενεστώτα
          Υποτακτική παρατατικού και μέλλοντα.

4.Nα δικαιολογήσεις την έγκλιση των παρακάτω δευτερευουσών προτάσεων:
a.Cum Nasica poetam venisset ,Nasica sensit illum intus esse.
b.Vis quid Nasica responderit?

5.Ποιές αλλαγές θα γίνονταν στις παραπάνω προτάσεις εάν αλλάζαμε τα ρήματα των κυρίων προτάσεων ως ακολούθως:
Nasica sentit
Volebas.

6.Να μετατρέψετε τις παρακάτω μετοχές στις δευτερεύουσες προτάσεις που αντιπροσωπεύουν οι μετοχές:
Brenno duce
Quibus interemptis
Deletis legionibus

7.Να δώσεις την απαγόρευση και με τους δύο τρόπους:
Noli amare
Nolite delere
Ne veneris
Ne credideris.

8.Να συμπληρώσεις τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων τους:
Facilis-is-e
Brevis-is-e
Aequus-a-um
Pulcher-ra-um
Acer-ris-re
Να κλίνεις όλους τους παραπάνω συγκριτικούς στο αρσενικό και ουδέτερο γένος.

Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου