Διαγώνισμα στο μάθημα της ιστορίας Γ΄Γυμνασίου. Ενότητα 3:Η έκρηξη και η εξέλιξη της γαλλικής επανάστασης(1789-1794).


Ομάδα Α.
Ερωτήσεις.
Α1.Ποιές ήταν οι τρείς θεσμοθετημένες τάξεις της γαλλικής κοινωνίας του 18ουαι.
Μον.4.
Α2 α)Γιατί  οι αντιπρόσωποι της τρίτης τάξης συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα του σφαιριστηρίου;
Α2  β)Γιατί ο λαός του Παρισιού κατέλαβε τη Βαστίλη;
Μον 2+2.
Α3 α)Συμπληρώνω τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:
Σε αυτό το κλίμα ,η Συντακτική συνέλευση ανακοίνωσε την κατάργηση των………………………….και ψήφισε την ……………………   ….   ……………………………  …. ……………………  ….   …..  ……………………………Ο Βασιλιάς  αποδέχθηκε αναγκαστικά αυτές τις αποφάσεις μετά την……………………………………των ανακτόρων.
Α3  β)Αντιστοιχίστε τις παρακάτω στήλες:
1)δεξιά                    α) αποδεχόταν τη διατήρηση της μοναρχίας αλλά με την παράλληλη
                                  συμμετοχή ευγενών και μεγαλοαστών.
2)κέντρο                  βοραματιζόταν ένα πολίτευμα σαν το αμερικανικό.              
3)αριστερά             γ)δεν επιθυμούσε περαιτέρω μεταβολές του παλαιού καθεστώτος.
Μον 2+2.

Α4  α)Ποιά μέτρα έλαβε η επανάσταση για τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα;
       Β)τι γνωρίζεις για τους ριζοσπάστες με το όνομα   σαν κιλότ;
Μον.2+2
Α5.  Επιλέγω τη σωστή απάντηση:
1.Η Συμβατική συνέλευση  κατήργησε τη μοναρχία ύστερα από πρόταση: α)των δεξιών
                                                                                                                                         Β)των κεντρώων
                                                                                                                                          Γ)ορεινών
2.Η Συμβατική εγκαθίδρυσε  το πολίτευμα της  :  α)συνταγματικής μοναρχίας
                                                                                             Β)αβασίλευτης δημοκρατίας
                                                                                             Γ)βασιλευομένης δημοκρατίας.
Μον 2+2.

(Από τις πέντε (5)ερωτήσεις της πρώτης ομάδας να απαντηθούν οι τρείς(3).

Ομάδα  Β.
Β1. «Η συντακτική ψήφισε το 1791 το πρώτο σύνταγμα της Γαλλίας εγκαθιδρύοντας το πολίτευμα της συνταγματικής μοναρχίας.Το έθνος ανακηρύχθηκε κυρίαρχο και ως νομοθετικό σώμα ορίσθηκε η νομοθετική συνέλευση….η εκτελεστική εξουσία ανατέθηκε στο βασιλιά και σε έξι υπουργούς.Η δικαστική εξουσία ….κηρύχθηκε ανεξάρτητη».
Γιατί το παραπάνω ψήφισμα της συντακτικής στηρίζεται στο κίνημα και στις ιδέες του κινήματος  του  Διαφωτισμού;
Μον.4.
Β2.Γιατί πιστεύετε ότι η Συμβατική συνέλευση υιοθέτησε νέο ημερολόγιο και αποκεφάλισαν το βασιλιά και τη βασίλισσα;
Μον.4.
Β3. .Διαβάζοντας τα όσα αναφέρει το σχολικό βιβλίο για τη Γαλλική επανάσταση,τα όσα γνωρίζεις ήδη για τη φιλοσοφία του Διαφωτισμού,τις γνώσεις σου για αυτά τα θέματα να συγκρίνεις τη Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη(της γαλλικής επανάστασης )με τα παρακάτω αποσπάσματα από την επαναστατική προκήρυξη και τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου του Ρήγα Φεραίου.
«Ο Λαός απόγονος των Ελλήνων όπου κατοικεί τη Ρούμελη ,την ΜΙκράν Ασίαν ,τας Μεσογείους νήσους …και όσοι στενάζουν υπό την δυσφορωτάτην τυραννίαν του οθωμανικού βδελυρωτάτου δεσποτισμού …απεφάσισεν να εκβοήση μεγαλοφώνως ενώπιον πάσης της Οικουμένης τα ιερά και άμωμα δίκαια όπου από το θεό εδόθησαν στον άνθρωπο για να ζήση ευτυχισμένος επάνω στη γή………
άρθρο 2: «Αυτά τα φυσικά δίκαια είναι: πρώτον να είμεθα όλοι ίσοι και όχι ο ένας κατώτερος από τον άλλο,δεύτερον να είμεθα ελεύθεροι και όχι ο ένας σκλάβος του αλλουνού.Τρίτον να είμεθα σίγουροι εις την ζωήν μας και κανένας να μην ημπορεί να μας  την πάρη αδίκως και κατά την φαντασίαν.Και τέταρτον τα κτήματα όπου  έχομεν κανένας να μην ημπορή να μας εγγίζη ,αλλά είναι δικά μας και των κληρονόμων μας».
Μον.4.
Β4. Να δικαιολογήσεις την παρακάτω πρόταση λαμβάνοντας υπ΄όψιν το γεγονός ότι το κίνημα του διαφωτισμού πέρα από ιδεολογικό ήταν και βαθύτατα πολιτικό(προσπάθησε να απελευθερώσει πολιτικά τον πολίτη δίδοντας συγκεκριμένες πολιτικές  ελευθερίες(ψήφου,συνδικαλισμού,οργάνωσης κ.α.) «Η συνταγματική κυβέρνηση ασχολείται κυρίως με την πολιτική ελευθερία».
Μον.4.
(Από την ομάδα Β να απαντηθούν  2(δύο)ερωτήσεις.
Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου