Ιστορία Γ΄Γυμνασίου. Ασκήσεις. Ενότητα 3: Η έκρηξη και η εξέλιξη της Γαλλικής επανάστασης(σελ.16.).


1.Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά:
Η γαλλική κοινωνία του 18ου αι.ήταν οργανωμένη σε τρείς………………………………………….  ………………….:τον κλήρο,τους ………………………………….και την ………………………….τάξη που την αποτελούσαν όλοι όσοι δεν ανήκαν στις δύο προηγούμενες τάξεις.Η κατάσταση αυτή έκανε τον βασιλιά ………………………………………….ΙΣΤ να συγκαλέσει συνέλευση των τάξεων στο ανάκτορο των Βερσαλιών.Εκεί οι αντιπρόσωποι της τρίτης τάξης απαίτησαν ……………………………….αλλά ο βασιλιάς ζήτησε να επιβληθούν………………………..   ………………………

2.Μέσα από το πρίσμα των ιδεών και αξιών του διαφωτισμού να σχολιάσεις την παρακάτω παράγραφο από «την Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη ,1789».
«Οι άνθρωποι γεννιούνται και παραμένουν ελεύθεροι κι έχουν τα ίδια δικαιώματα».


3.Διαβάζοντας τα όσα αναφέρει το σχολικό βιβλίο για τη Γαλλική επανάσταση,τα όσα γνωρίζεις ήδη για τη φιλοσοφία του Διαφωτισμού,τις γνώσεις σου για αυτά τα θέματα να συγκρίνεις τη Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη(της γαλλικής επανάστασης )με τα παρακάτω αποσπάσματα από την επαναστατική προκήρυξη και τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου του Ρήγα Φεραίου.
«Ο Λαός απόγονος των Ελλήνων όπου κατοικεί τη Ρούμελη ,την ΜΙκράν Ασίαν ,τας Μεσογείους νήσους …και όσοι στενάζουν υπό την δυσφορωτάτην τυραννίαν του οθωμανικού βδελυρωτάτου δεσποτισμού …απεφάσισεν να εκβοήση μεγαλοφώνως ενώπιον πάσης της Οικουμένης τα ιερά και άμωμα δίκαια όπου από το θεό εδόθησαν στον άνθρωπο για να ζήση ευτυχισμένος επάνω στη γή………
άρθρο 2: «Αυτά τα φυσικά δίκαια είναι: πρώτον να είμεθα όλοι ίσοι και όχι ο ένας κατώτερος από τον άλλο,δεύτερον να είμεθα ελεύθεροι και όχι ο ένας σκλάβος του αλλουνού.Τρίτον να είμεθα σίγουροι εις την ζωήν μας και κανένας να μην ημπορεί να μας  την πάρη αδίκως και κατά την φαντασίαν.Και τέταρτον τα κτήματα όπου  έχομεν κανένας να μην ημπορή να μας εγγίζη ,αλλά είναι δικά μας και των κληρονόμων μας».
Βιβλιογραφία: Ανατόλ  Φράνς : «και οι θεοί διψούν».Βιβλίο που περιγράφει το περιβάλλον της Γαλλικής επαναστάσεως μέσα από μία διεισδυτική και βαθιά ανθρώπινη ματιά του συγγραφέα.
Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου