Ασκήσεις Λατινικών μαθήματος ΧΙΙΙ.


1.Να κλιθούν μαζί:
Luci Pauli
illustrem illam Paulianam victoriam
exercitum allacrem.

2.Να κλιθούν τα τριτόκλιτα επίθετα alacrem & illustrem και στα τρία γένη σε ενικό και πληθυντικό.

3.Να αντικατασταθούν οι υπογραμμισμένες λέξεις και φράσεις του κειμένου με τους αντιστοίχους τύπους των αντωνυμιών: hic,haec,hoc,ille,illa,illud.

Sulpicius Gallus Legatus Luci Aemili Pauli erat,qui bellum advesrus Persen regem gerebat.Serena nocte subito luna defecerat.ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat.Tum Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stellarum lunaque statu ac motibus disputavit.

4.Gerebat,invaserat,misit,dederunt,potuit: Να γίνει χρονική αντικατάσταση και να γραφεί το απαρέμφατο ενεστώτα.


5.Βρείτε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς του κειμένου και συμπληρώστε τον πίνακα όπως στο παράδειγμα:

Δηλώνει
Εκφέρεται με
Προσδιορίζει τη λέξη
Adversus Persen
Εναντίωση
Εμπρόθετα(αιτ)
gerebat

6.Nα μετατρέψετε την υπογραμμισμένη πρόταση σε χρονική χρησιμοποιώντας τους χρονικούς συνδέσμους ubi/postquam:

a.Serena nocte subito luna defecerat  et terror animos militum invaserat.
b.Ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat.

7.Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:
Ενεστώτας
Παρακείμενος
Σουπίνο
Απαρέμφατο.
sumgerodeficioinvadoamittodisputomittodovincopossum
8.Να εξετάσετε εάν οι παρακάτω προτάσεις είναι συντακτικώς ορθές.
a.Terror militibus ob repentinum monstrum invaserat.
b.Subito luna defecit et milites ob repentinum monstrum terror occupavit.

Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου