Λατινικά Β΄Λυκείου,επαναληπτικές ασκήσεις 4 πρώτων κειμένων.


1.Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών των παρακάτω ονομάτων:
Ovidius,deus,pontica,barbaris,injuriam.

2.Να κλίνετε στο χρόνο ενεστώτα και παρατατικό τα παρακάτω ρήματα της πρώτης συζυγίας:
Exulat,scriptitat,excruciant,deplorat,repugnant.

3.Nα συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά με τους τύπους της δεικτικής αντωνυμίας ille,illa,illud.Σας  δίνονται σε παρένθεση τα ονόματα που θα πρεπει να αντικαταστήσετε με τις αντωνυμίες:
……………poeta est.(Ovidius).
…………..Romam scriptitat .(epistulas).
…………..Curas et……………..narrat(miserias).
In………………incola barbarous est(terra pontica).


4.Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα.
Amabam

Propulsabas

Curabat.

Eramus.

Consultabatis.


5.Σημειώστε Σωστό(Σ) ή Λάθος(Λ) για τον τρόπο εκφοράς του εμπρόθετου προσδιορισμού ,σε περίπτωση λάθους γράψτε το σωστό:
a.Ovidius exulat apud barbaris.
b.Poeta in epistulis miserias deplorat.
c.Barbari incolae propter beneficiis amici Romae errant.
d.Ad italiae Romanorum non est periculum.
e.Aeneas de Concordia Troianorum narrat.

6.Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω προτάσεων:
a.apud antiquos Romanos είναι εμπρόθετος προσδιορισμός που δείχνει…………………………….
b.deorum είναι γενική…………………………………..από το suppliciis.
c.propter sapientiam είναι………………………………….επιρρηματικός προσδιορισμός   που δείχνει..................................αίτιο.

7.Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στον παρατατικό στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό:
Certat
Curant
Propulsabatis
Consultat
Sunt.


Bασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου