ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ- Δ ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:
 Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut
sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: «ego libenter
tibi mea sede cedo». Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit.
Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit;
postea is puellam in matrimonium duxit.
………………………………………………………………………………………
Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his antiquiores Horatii
plane ac dilucide cum suis locuti sunt; non Sicanorum aut
Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae
verbis utebantur. Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc
loquaris, sermone abhinc multis annis iam obsoleto uteris, quod
neminem scire atque intellegere vis, quae dicas.

Μονάδες 40
Παρατηρήσεις
Β1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις και φράσεις:
longa : την ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου
γένους στον συγκριτικό βαθμό
sibi : τον αντίστοιχο τύπο στο α ΄ πρόσωπο
sede : τη γενική πληθυντικού
paulo : το επίρρημα στον υπερθετικό βαθμό
res ipsa : τη δοτική ενικού
multum : τον αντίστοιχο τύπο στον υπερθετικό βαθμό
Fabricius : την κλητική ενικού
antiquissimi : τον θετικό βαθμό του επιρρήματος
viri : την αφαιρετική πληθυντικού
suis : τον αντίστοιχο τύπο στο α ΄ πρόσωπο (για
πολλούς κτήτορες)
primi : τη γενική πληθυντικού στον συγκριτικό βαθμό
matre : τη γενική πληθυντικού
Evandri : την ονομαστική ενικού
neminem : τη γενική ενικού.
 Μονάδες 15


 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
(http://edu.klimaka.gr)ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Β2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους:
standi : το β ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του
παρακειμένου
cederet : το β ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του
υπερσυντελίκου
dixit : τo γ ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του
μέλλοντα στην παθητική φωνή
confirmavit : το α ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του
ενεστώτα στην ίδια φωνή
mortua est : το γ ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του
ενεστώτα και την ονομαστική ενικού της
μετοχής του μέλλοντα στο αρσενικό γένος
vixit : το απαρέμφατο του ενεστώτα
duxit : το β ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του
ενεστώτα στην ίδια φωνή
locuti sunt : την αιτιατική ενικού της μετοχής του ενεστώτα
στο αρσενικό γένος
coluisse : το σουπίνο στους δύο τύπους
utebantur : το ίδιο πρόσωπο της προστακτικής του
μέλλοντα
scire : το β ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του
ενεστώτα
vis : το απαρέμφατο του παρακειμένου και το β ΄
ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του
παρατατικού.
Μονάδες 15

Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:
mora, standi, sibi, paulo, viri, primi, Evandri, scire.
Μονάδες 8

Γ1β. «rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet»: να
μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.
Μονάδες 3

Γ1γ. «ego libenter tibi mea sede cedo»: να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε
πλάγιο με εξάρτηση από τη φράση «Caecilia dixit puellae».
Μονάδες 4

Γ2α. «coluisse»: να αναγνωρίσετε συντακτικά τον τύπο (μονάδες 2) και να
δηλώσετε το υποκείμενό του με την απαραίτητη αιτιολόγηση
(μονάδες 2).
Μονάδες 4
 ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
(http://edu.klimaka.gr)ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Γ2β. «proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris»: να
αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα 1), να δικαιολογήσετε
την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδες 2) και να δηλώσετε
τον συντακτικό της ρόλο (μονάδες 2).
Μονάδες 5

Γ2γ. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στην πρόταση
«postea is puellam in matrimonium duxit» (μονάδες 3) και την
παθητική σύνταξη σε ενεργητική στην πρόταση «qui primi
coluisse Italiam dicuntur» (μονάδες 3).
Μονάδες 6Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου