Λατινικά,ασκήσεις,Γ΄Λυκείου.


1.Να κλιθούν οι συνεκφορές:
Viri suo,aequo animo.

2.cognovisset,
  Vulneravit,
  Praeripuisset.
Να γραφούν οι ονοματικοί τύποι των παραπάνω ρηματικών τύπων.

3.certissimum
   Forte.
Να γραφούν τα παραθετικά των επιρρημάτων.


4.Να μετατραπούν οι μετοχές σε δευτερεύουσες προτάσεις.
a.Clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatus Brutus ad eam obiurgandam venit,quod tonsoris praeripuisset officium.
b.Cui secreto Porcia “non est hoc”inquit “temerarium factum meum ,sed certissimum indicium amoris mei erga te tale consilium molientem.

5.Nα εκφρασθεί με άλλο τρόπο ο σκοπός στις ακόλουθες περιπτώσεις.
a.Porcia,Bruti uxor,cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset,cultellum tonsorium quasi unquium resecandorum causa poposcit.
b.Clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatus Brutus ad eam obiurgandam  venit,quod tonsoris praeripuisset officium.


6.Nα μετατρέψετε τον πλαγιασμένο υποθετικό λόγο …..experiri  enim volui,quae aequo animo me ferro essem interemptura ,si tibi consilium non ex sententia cessisset σε ευθύ λόγο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου