Λατινικά Κλίσις αποθετικού ρήματος δ΄συζυγίας Molior-molitus sum-molitum-moliri(4)


Οριστική                                                                  υποτακτική
Ενεστώτας                                                               Eνεστώτας
Molior                                                                       moliar
Moliris                                                                       moliaris
Molitur                                                                      moliatur
Molimur                                                                    moliamur
Molimini                                                                   moliamini
Moliuntur                                                                 moliantur


Παρατατικός                                                           παρατατικός
Moliebar                                                                   molirer
Moliebaris                                                                molireris
Moliebatur                                                                moliretur
Moliebamur                                                              moliremur
Moliebamini                                                              moliremini
Moliebantur                                                              molirentur

Mέλλοντας                                                                Μέλλοντας
Moliar                                                                          moliturus sim
Moliaris                                                                       moliturus sis
Moliatur                                                                      moliturus sit
Moliamur                                                                    molituri   simus
Moliamini                                                                    molituri sitis
Moliantur                                                                     molituri  sint
Παρακείμενος                                                                παρακείμενος
Molitus sum                                                                   molitus sim
Molitus es                                                                       molitus  sis
Molitus  est                                                                     molitus  sit
Moliti sumus                                                                   moliti simus
Moliti estis                                                                        moliti  sitis
Moliti  sunt                                                                       moliti  sint

Υπερσυντέλικος                                                                υπερσυντέλικος
Molitus eram                                                                    molitus  essem
Molitus   eras                                                                     molitus  esses
Molitus erat                                                                       molitus  esset
Moliti eramus                                                                    moliti essemus
Moliti  eratis                                                                       moliti essetis
Moliti erant                                                                        moliti erant

Συντελεσμένος μέλλοντας
Molitus ero
Molitus eris
Molitus erit
Moliti erimus
Moliti eritis
Moliti erunt
 ΠροστακτικήΕνεστώτας:  molire-molimini
                            Μέλλοντας: molitor-molitor-moliuntor

ΑπαρέμφαταΕνεστώτας:  moliri
                              Μέλλοντας  : moliturum esse
                              Παρακείμενος:  molitum esse
                              Συντελεσμένος μέλλοντας:  molitum fore
Μετοχές:             ενεστώτας:   moliens-ntis
                              Μέλλοντας: moliturus-a-um
                              Παρακείμενος:  molitus-a-um

Σουπίνο:             molitum-u
Γερούνδιο:         moliendi-o-um-o
Γερουνδιακό:  moliendus-a-um

Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου