Iλιάδα Ομήρου Η μονομαχία Έκτορα και Αχιλλέα. Ραψωδία Χ(247-305) Σχέδιο μαθήματος.


Α.Σύνδεση με τα προηγούμενα.
Παρόλο που ο Αχιλλέας ζήτησε από τον Αγαμέμνονα να μπούν στη μάχη χωρίς καθυστέρηση ο Οδυσσέας προτείνει πρώτα να γευματίσουν ,πρόταση που βρίσκει σύμφωνο τον Αγαμέμνονα.Στον Όλυμπο ο Δίας συγκαλεί τους θεούς και τους ανακοινώνει ότι είναι ελεύθεροι να υποστηρίξουν στην επερχομένη μονομαχία είτε τον Αχιλλέα είτε τον Έκτορα.Στη χρυσή ζυγαριά φαίνεται ότι θα πεθάνει ο Έκτορας.Η Αθηνά ξεγελά υπό τη μορφή του Δηϊφόβου(αδελφού του Έκτορα)τον Έκτορα.Η μονομαχά αρχίζει με τη γνωστή έκβαση.
Β.Δομή-Θεματικοί άξονες.
Η πρώτη φάση της μονομαχίας(στ.247-295)
Ο λόγος του Έκτορα
Η απάντηση του Αχιλλέα
Η κονταρομαχία.

Διαγώνισμα στο μάθημα των λατινικών. Κείμενα 32,34.


Α.Κείμενα.
Omnes libri sunt pleni ,voces sapientium plenae,vetustas plena exemplorum; Quae omnia iacerent in tenebris ,nisi lumen litterarum accederet .Quam multas  imagines fortissimorum virorum et Graeci et latini scriptores reliquerunt  nobis –non solum ad intuendum ,verum etiam ad imitandum.
Cum Africanus esset in Literno ,complures duces praedonum venerunt forte ad eum  salutatum.Tum Scipio ,cum existimasset eos venisse captum se ipsum ,conlocavit praesidium domesticorum in tecto.Ut praedones animadverterunt id(=quod)armis abiectis appropinquaverunt  ianuae et nuntiaverunt Scipioni clara voce (incredibile auditu)venisse se admiratum virtutem eius.

Λατινικά ασκήσεις στα μαθήματα 29 και 30.


1.Να κλιθούν μαζί :homo quidam,viginti milibus sestertium,haec verba.

2.Να γράψετε τις προστακτικές  ενεστώτα και μέλλοντα ενεργητικής φωνής των ρημάτων: rediret,occurrit,dicere,incitavit,attulit,audio.
3.Να μετατρέψετε σε μετοχική την πρόταση με τα μαύρα γράμματα.
Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret ,homo quidam ei occurrit corvum tenens.
4.Nα μετατραπεί η μετοχή με  τα μαύρα γράμματα σε   δευτερεύουσα πρόταση.
Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret ,homo quidam ei occurrit corvum tenens.
5.Να μετατρέψετε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο.

Quotienscumque  avis non respondebat ,sutor dicere solebat “Oleum et operam perdidi”.

Οι δευτερεύουσες προτάσεις στα Λατινικά.


1.Οι αιτιολογικές προτάσεις υπακούουν κανονικά στην ακολουθία των χρόνων όταν εκφέρονται με υποτακτική.
2.Οι τελικές προτάσεις  εκφέρονται με υποτακτική ενεστώτα από αρκτικό χρόνο και με υποτακτική παρατατικού από ιστορικό χρόνο.
Εισάγονται με το quo   όταν  ακολουθεί συγκριτικός βαθμός  επιθέτου ή επιρρήματος ,επίσης στην κύρια πρόταση προηγούνται φράσεις που σημαίνουν (ή επιρρήματα) «γι αυτό το σκοπό»κ.λ.π(eo consilio ) k.a.
3.Οι επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις  εκφέρονται με υποτακτική ενεστώτα από ρήμα εξάρτησης αρκτικού χρόνου ή υποτακτική παρατατικού (με ρήμα εξάρτησης  ιστορικού χρόνου).Έχουμε υποτακτική παρακειμένου όταν το συμπέρασμα θεωρείται ολοκληρωμένο.
4.Οι χρονικές προτάσεις έχουν τις ιδιομορφίες όπως παρουσιάζονται στο μάθημα 38 του σχολικού βιβλίου.
5.Οι υποθετικές προτάσεις υπακούουν στα είδη των υποθετικών λόγων όπως αναλύονται στο μάθημα 39 του σχολικού βιβλίου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1Ο
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Άντον Τσέχωφ: Ο Βάνκας
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.α) Ποια συναισθήματα τρέφει ο Βάνκας για τον παππού του; Βρείτε τα σχετικά χωρία μέσα στο κείμενο.
β) Συγκρίνετε τη ζωή του Βάνκα στη Μόσχα με εκείνη που ζούσε στο χωριό. Ποιες διαφορές εντοπίζετε;
2. Να χωρίσετε το κείμενο σε ενότητες και να δώσετε έναν πλαγιότιτλο για την καθεμιά.
3. α) «Αυτή τη στιγμή, χωρίς άλλο, …….. έτριψαν με χιόνι για τις γιορτές». Ποιο χρόνο χρησιμοποιεί ο συγγραφέας
στο συγκεκριμένο απόσπασμα και τι θέλει να πετύχει με αυτήν την επιλογή;
β) Να βρείτε 3 (τρία) διαφορετικά σχήματα λόγου που υπάρχουν στο κείμενο και να αναφέρετε από ένα
παράδειγμα για το καθένα.
4. Να σκιαγραφήσετε το χαρακτήρα του Βάνκα τεκμηριώνοντας τους χαρακτηρισμούς σας.

Λατινικά Κλίσις αποθετικού ρήματος δ΄συζυγίας Molior-molitus sum-molitum-moliri(4)


Οριστική                                                                  υποτακτική
Ενεστώτας                                                               Eνεστώτας
Molior                                                                       moliar
Moliris                                                                       moliaris
Molitur                                                                      moliatur
Molimur                                                                    moliamur
Molimini                                                                   moliamini
Moliuntur                                                                 moliantur

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥ΢΢ΕΙΑ – Α΄ ΓΥΜΝΑ΢ΙΟΥ Παναγιώτης Λουπάσης – Φιλόλογος ΢ελίδα 1


ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Αφηγηματικές τεχνικές

1) Προειδοποίηση: Είναι η αναφορά σε γεγονότα ή καταστάσεις που θα
συμβούν αργότερα μέσα στο έπος.
2) Προοικονομία: Είναι η τακτοποίηση και η παρουσίαση της πλοκής του
έργου με τέτοιο τρόπο, ώστε τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν να προε-
τοιμαστούν κατάλληλα και να έρθουν με φυσικό τρόπο.
3) Αναδρομή: Είναι η αφήγηση γεγονότων που συνέβησαν στο παρελθόν.
4) Εγκιβωτισμός: Είναι η παρεμβολή μιας αναδρομικής αφήγησης μέσα
στην κανονική πορεία των γεγονότων, μια παρένθεση δηλαδή μέσα στην
κύρια αφήγηση. Με αυτό τον τρόπο το ποιητικό παρελθόν διακόπτει προ-
σωρινά το ποιητικό παρόν.

Επαναληπτικές ασκήσεις Λατινικών 25-26.


1.Να εκφράσετε το χρόνο  χρησιμοποιώντας ως επίρρημα τη λέξη ante
“Atqui ante tertium diem “inquit”scitote decerptam esse Carthagine”.

2.Nα μετατραπεί σε μετοχική η πρόταση με τα μαύρα γράμματα:
Cato attulit  quodam die  in curiam ficum precocem ex Carthagine ostendensque patribus “Interrogo vos”inquit….

Λατινικά Επαναληπτικές ασκήσεις μαθημάτων 23-24.


1.Να γραφούν οι παρακάτω τύποι των ονομάτων:
Maritus:  γενική πληθυντικού
Filius       γενική ενικού και  δοτική ενικού
Funus     ονομαστική  πληθυντικού
Puer      αφαιρετική ενικού
Siccis oculis η γενική πληθυντικού της συνεκφοράσ
Arma    γενική και δοτική πληθυντικού.

Νέα Ελληνικά κείμενα Α΄Γυμνασίου Άντον Τσέχωφ : Βάνκας.


Α.Κείμενο:
«Ο Βάνκας Ζούκοφ……τη ροκάνα του».
Β.Ερωτήσεις.
Β1. «Περίμενε  να φύγει  το αφεντικό  με τους μαστόρους για τον όρθρο».Γιατί ο συγγραφέας  ειρωνεύεται το γεγονός ότι το αφεντικό του Βάνκα πηγαίνει στην εκκλησία και στον όρθρο;
Μον.5.
Β2.Στο κείμενο που σας δίνεται ο συγγραφέας  χρησιμοποιεί  δύο τρόπους αφήγησης;Ποιοι είναι αυτοί και τι πετυχαίνει ο συγγραφέας;
Μον.5.
Β3.Να δώσετε δύο σχήματα λόγου που  υπάρχουν στο κείμενο που σας δόθηκε.
Μον.5.
Β4.Ποιά κεντρική ιδέα και αξία  αναδεικνύεται μέσα από το κείμενο του Βάνκα(το οποίο σας δίνεται;).
Μον.5.


Καλή επιτυχία!

Nέα Ελληνική Γλώσσα Β΄Γυμνασίου Ενότητα 4η. Ωριαίο διαγώνισμα. Α΄Κείμενο. «Πώς ονειρεύομαι τα σχολικά κτίρια». Τα σχολικά κτίρια τα ονειρευόμαστε βαμμένα με ευχάριστα χρώματα, ευάερα, ευήλια, με ευρύχωρες αίθουσες, εξοπλισμένες με Η/Υ , διαδραστικούς πίνακες και βιβλιοθήκες. Στους διαδρόμους να υπάρχουν ντουλαπάκια για τη φύλαξη και την ασφάλεια των προσωπικών μας ειδών. Τέλος θα θέλαμε να υπάρχει μια βιβλιοθήκη εξοπλισμένη με πολλά βιβλία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ώστε να έχουμε έναν χώρο, για να ετοιμάζουμε τις σχολικές μας εργασίες, όσες απαιτούν αναζήτηση υλικού και γενικότερα, όταν έχουμε κάποιο κενό να περνούμε δημιουργικά το χρόνο μας…

Λατινικά Γ΄Λυκείου. Επαναληπτικές ασκήσεις μαθημάτων:21-22.1.Να συμπληρώσετε τις πτώσεις των ονομάτων που ζητούνται:

duce: αφ.πληθυντικού
flumen: δοτική πληθυντικού
exilio:δοτική πληθυντικού
iure:  αιτ.ενικού
nomen: γεν.ενικού
deorum:γεν. πληθυντικού
senatui: δοτ.πληθυντικού
hominum:δοτ.πληθυντικού
animi: αφ. πληθυντικού
virtutis: γεν.πληθυντικού.

METABATIKA KAI AMETABATA ΡHMATA ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Α. Ενεργητικά αμετάβατα ρήματα : έχουν ενεργητική διάθεση και η ενέργεια του υποκειμένου δε μεταβαίνει σε κάτι άλλο
Β. Ενεργητικά μεταβατικά ρήματα : έχουν ενεργητική διάθεση και η ενέργεια του υποκειμένου μεταβαίνει σε κάτι άλλο
 Κάποτε πολλά μεταβατικά ρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αμετάβατα
π.χ. Σπουδάζω στα Γιάννενα αλλά Σπουδάζω φιλολογία
Το πρόσωπο, ζώο ή πράγμα στο οποίο μεταβαίνει η ενέργεια του υποκειμένου του ρήματος ονομάζεται αντικείμενο. Ως αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ουσιαστικό, μια αντωνυμία, μια ολόκληρη πρόταση ή και οποιοδήποτε μέρος του λόγου ή φράση ουσιαστικοποιημένα (με άρθρο). Απάντα στην ερώτηση τι, σε τι, ποιον, σε ποιον .

Νεοελληνική γλώσσα Γ΄Γυμνασίου. Υποθετικές προτάσεις.


Υποθετικές  λέγονται οι δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται με τον υποθετικό σύνδεσμο αν(εάν)και περιέχουν την προϋπόθεση (τον όρο)που πρέπει να ισχύει για να γίνει αυτό το οποίο δηλώνει η πρόταση  που πρσδιορίζεται(αν είσθε φίλοι ,θα φύγετε).
Η υποθετική πρόταση  λέγεται και υπόθεση  και η πρόταση που από αυτή προσδιορίζεται ονομάζεται απόδοση.Η υπόθεση και η απόδοση μαζί λέγονται υποθετικός λόγος.
Αν θα πάτε στο χωριό=υπόθεση
Θα περάσετε ωραία=απόδοση.
Υπόθεση+απόδοση=υποθετικός λόγος.
Με σημασία  υποθετικών συνδέσμων χρησιμοποιούνται και οι  κυρίως χρονικοί σύνδεσμοι σαν,’αμα,καθώς κάποτε και ο σύνδεσμος να(με το να η  άρνηση είναι μην).
Σαν χάσει ο άνθρωπος τη ψυχή του(εάν χάσει)

ΩΡΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΙΛΙΑΔΑ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………                                      ΟΝΟΜΑ:………………..
ΤΑΞΗ:………………………….                                        ΤΜΗΜΑ:………..………
ΜΑΘΗΜΑ:……………………..                                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…….….
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ραψωδία  Ζ στιχ 406-449

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1)      Ποιο σκοπό επιδιώκει η Ανδρομάχη με το λόγο της και με ποια επιχειρήματα προσπαθεί να τον πετύχει;
Μονάδες  4

Διαγώνισμα Ιστορίας Β΄Γυμνασίου. ΙΙ.Οι σταυροφορίες και οι συνέπειές τους για το Βυζάντιο.(σελ.59).


Ομάδα Α.
Ερωτήσεις.
1.Προσπαθήστε να αποδώσετε τον ορισμό των σταυροφοριών.
Μον.4.
2.Ποιός ήταν ο χαρακτήρας της πρώτης σταυροφορίας;
Μον.4.
3.Ποιές ήταν οι ενέργειες των φεουδαρχών μετά την πρώτη σταυροφορία;
Μον.4.
4.Ποιά ήταν τα χαρακτηριστικά της τετάρτης σταυροφορίας;
Μον.4.
5.Ποιοί παράγοντες διαμόρφωσαν το χαρακτήρα των σταυροφοριών;