Λατινικά Γ΄Λυκείου Συμπτύξεις δευτερευουσών προτάσεων σε μετοχές.


Κείμενο  20.
Dum obvia turba miseratur=miserante obvia turba eum quasi moriturum.
Kείμενο 21.
Quod illic aurum pensatum est =auro pensato illic…
Κείμενο  23.
Cum lacrimae suae vincerent prorumperentque=lacrimis suis vincentibus prorumperentibusque….
Κείμενο  24.
Cum te quaererem=ego quaerens te credidi…
cum  Ennius eum a ianua quaereret =Ennio eum a ianua quaerente…
κείμενο  29.

Cum Octavianus redirect=Octaviano redeunti…
Quotiescumque avis non respondebat =ave  ή  avi  non respondente
Κείμενο  30.
Et si habet Asia =habente Asia
Quod Asiam vidit =Asia visa a Murena…
Κείμενο  31.
Cum aliquando castris abiret=abiens castris
Cum in castris revertisset =consul reversus  in castra
Κείμενο  32.
Nisi lumen accederet=lumine non accedente
Κείμενο  34
Quod ut praedones animadverterunt =quo animadverso
Haec postquam domestici Scipioni  rettulerunt =His relatis Scipioni a domesticis
Cum  ante vestibulum dona posuissent =donis  positis ante vestibulum
Κείμενο  35.
Cum Poenos in Africa funderet=fundens Poenos in Africa
Quoniam Regulus aberat=absente Regulo
Quia nihil illis reliquerat pater=nulla re illis relicta a patre
Cum a Carthagine simper tributum ipse exigeret=ipsum exigentem tributum a Carthagine.
Κείμενο 36.
Cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent =magno pontere auri publice allato a Samnitibus….
Κείμενο  37.
Quae ad concordiam pertinerent =omnia pertinentia ad concordiam..
Κείμενο  38.
Dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis=Caecilia petens omen
Quam Metellus dum vixit amavit=quam viventem Metellus
Κείμενο 39.
Quae imperitos avertunt =avertentes imperitos
Ac praecipites agunt=res agentes  praecipitos
Si  marmor  illi obtulisses=marmore oblate a te illi
Si viliorem materiam obtulisses =viliore material oblate a te illi
Κείμενο  40.
Cum Sulla minitans ei instaret=Sullae minitanti ei instanti
Κείμενο  41.
Quod neminem scire atque intellegere vis=cupiens (=volens)scire atque intellegere…
Ut consequaris =consecuturus
Quod a Caesare scriptum est=scriptum a Caesare…
Κείμενο   42.
Quae imminent=imminentia
Κείμενο  43.
Nisi filium haberem=ego non habens filium …
Κείμενο  46
Qui  pro re publica cadat=cadens pro re publica
Κείμενο 47
Etsi super vestem earum deprehendit canos =deprehensos canos super vestem earum
Κείμενο 49
Cum viri sui consilium de inteficiendo Caesare cognovisset=consilio viri sui cognito
Quod tonsoris praeripuisset officium=praerepto officio tonsoris ab illa
Κείμενο  50
Cum Servius Sulpicius contenderent =Servio Sulpicio Calba et Antonio Cotta contendentibus
Quia alter nihil habet =altero nihil habente…


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου