Λατινικά  Γ΄Λυκείου
Επαναληπτικό διαγώνισμα 32-38 μαθήματα.
Α.Κείμενο.
Manius  Curius Dentatus   maxima frugalitate utebatur ,quo facilius  divitias contemnere posset.Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt.Ille se in scamno assidentem  apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit.Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt.
In eum locum res deducta est ,ut,nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit ,salvi esse nequeamus.Equidem ,ut veni ad urbem ,non destiti omnia et sentire et dicere et facere ,quae ad concordiam pertinerent;sed tantus furor  omnes invaserat ,ut pugnare cuperent ,esti ego clamabam nihil esse  bello civili miserius.


b.Παρατηρήσεις.
Β.Να μεταφράσετε τα δύο παραπάνω  κείμενα:
30 μον.
Β1.Να γραφούν οι τύποι των ονομάτων που ζητούνται:
Locum                      ον.πληθυντικού
Frugalitate               γεν.πληθυντικού και  δοτ.πληθυντικού
Divitias                      γεν και δοτ .πληθυντικού
Scamno                     ον.πληθυντικού
Deus                           γεν .& δοτ.πληθυντικού
Concordiam              δοτ.πληθυντικού
Bello                            αφαιρ.πληθυντικού.
10 μον.
Β2.Να κλιθούν οι παρακάτω αντωνυμίες και στους δύο αριθμούς στο  ίδιο το γένος που δίνονται:
Quodam(die)
Qui(deus)
Quae.
 8  μον.
Β3.Να γραφούν τα παραθετικά των επιθέτων(στην πτώση που δίδονται) και των  επιρρημάτων (και το αντίστροφο-τα παραθετικά των επιρρημάτων και των επιθέτων  από τα οποία προέρχονται).
Facilius
Maxima
Miseries
 8 μον.
Β4.Να κλιθεί ο συγκριτικός αριθμός στο ουδέτερο γένος των παρακάτω επιθέτων:
Facilis
Magnus.
 5 μον.
Β5.Να γραφούν οι τύποι των ρημάτων που ζητούνται:
Utebatur: όλοι οι ονοματικοί τύποι
Posset       να κλιθεί η υποτακτική  υπερσυντελίκου
Mirati sunt   όλοι   οι ονοματικοί τύποι
Nequeamus     να κλιθεί  η υποτακτική του παρατατικού
Facere     να κλιθεί η υποτακτική παρατατικού.
10 μον.

Β6.Να αναγνωρισθούν συντακτικά οι παρακάτω  λέξεις:
Frugalitate  :  είναι ……………………………………στο ……………………………..
Cenantem: είναι ………………………………..  ………………………………………..
Facere: είναι………………………….στο………………………………………………….
Miserius: είναι………………………………στο……………………………………………
8.μον.
Β7.eis  spectandum: να δηλωθεί ο σκοπός με δευτερεύουσα πρόταση.
10 μον.
Β8.quoposset: να χαρακτηρισθεί συντακτικώς η δευτερεύουσα πρόταση,να δικαιολογηθεί η εισαγωγή της και η εκφορά της,(και σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων).Ποιές αλλαγές θα γίνουν στην εκφορά της δευτερεύουσας πρότασης εάν ως ρήμα εισαγωγής  θέσουμε: utitur;
11 μον.

Καλή επιτυχία!

Β.Δ.Μακρυπούλιας,φιλόλογος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου