Λατινικά ,μάθημα 38

Ασκήσεις.

1.Να κλιθούν οι συνεκφορές:
Omen nuptiale,sacello quodam,aliqua vox,mea sede.


2.Nα γραφούν οι τύποι της προστακτικής όλων των χρόνων και φωνών των ρημάτων : petit,fecit,dixit,duxit.

3.Να αποδώσετε με εμπρόθετο προσδιορισμό την αφαιρετική της αιτίας:
Tandem puella,longa mora standi fessa,rogavit materteram.

4.Να μετατρέψετε  τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με ρήμα εξάρτησης:Valerius Maximus tradidit
a.Caecilia ,uxor Metelli,ipsa fecit omen.
b.Hoc dictum Paulo post res ipsa confirmavit.
c.Nam mortua est Caecilia ,quam Metellus multum amavit.
d.Postea is puellam in matrimonium duxit.

5.Ποιές αλλαγές  πρέπει να γίνουν αν αντικατασταθεί ο ρηματικός τύπος (ο υπογραμμισμένος) από την ρηματικό τύπο εντός παρενθέσεως και γιατί;

Expectabat (expectat)dum aliqua vox congruens proposito audiretur.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου