Λατινικά επαναληπτικές ασκήσεις 21,22,23


Λατινικά …

Επαναληπτικές ασκήσεις κεφ….21…22…23.

1.Να γράψετε τις πτώσεις των  ονομάτων που ζητούνται:

Galli-αιτιατική πληθ.

Legionibus-γεν.πληθ.

Flumen-αιτιατ.πληθ.

Abeuntes-γεν.πληθ.

Nostros-αιτ.πληθ.

Coetu-γεν.πληθ.

Deorum-ονομ.και δοτ.πληθ.

Corpus-oνομ.πληθ.

Maritus-γεν.πληθ.

Filius-γεν.και κλητ.ενικού.

Cubiculum-ονομ.πληθ.

Partibus-γεν.πληθ.

Arma-γεν.πληθ.

Navem-γεν.πληθ.

2.Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές.

Brenno duce

Urbem Romam

Flumen Alliam

Aequo iure

Quibus interemptis

Innumerabiles alios

Magnorum hominum

Siccis oculis.

3.Να γραφούν οι ονοματικοί τύποι των παρακάτω ρημάτων (στη φωνή που ευρίσκονται)

Sum,everterunt,factus est,receipt,imitemur,dedit,stabiliverunt,speremus,ignoraretur,prorumperent,orabat, moverat.

4.Nα κλιθούν οι παρακάτω ρηματικοί τύποι στις εγκλίσεις που ζητείται(στο χρόνο που ευρίσκονται):

Aegrotabat(υποτακτική)

Simulabat( υποτακτική)

Ageret(υποτακτική)

Vincerent(υποτακτική)

Imitemur( υποτακτική)

5.Να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων και στις δύο φωνές στα παρακάτω ρήματα:

Gero,do,simulo,aegroto,oro,intro,venio,spero.

6.Nα μετατρέψετε σε μετοχικές τις παρακάτω  υπογραμμισμένες προτάσεις.

a.Nam Pisaurum dicitur ,quod illic aurum pensatum est

b.Romam desiderat et fortunam adversam deplorat.Narrat de incolis barbaris et de terra gelida.

c.Aeneas cum Anchisa ,cum nato et cum sociis ad Italiam navigat.Sed venti pontum turban et Aenean  in Africam portant.

d.Cepheus Andromedam ad scopulum adligat;belua ad Andromedam se movet.

e.Iustitia  inter se certabant et patriam curabant.

f.Ad retia sedebam ;rerat in proximo  non venabulum sed stilus et pugillares.

7.Να μετατρέψετε  τα  ρήματα των παρακάτω προτάσεων σε απαρέμφατα  εξαρτώμενα από τη φράση Servius  scripsit….

a.Brenno duce  Galli everterunt urbem Romam

b.Tum Camillus absens dictator est factus

c.Is Gallos iam abeuntes secutus est

d.Quibus interemptis aurum omne receipt

e.Post hoc factum rediit in exilium

f.Camillus rogatus reverses est.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου