Κλίσις αποθετικού ρήματος β΄συζυγίας Λατινικά Γ΄Λυκείου...


Λατινικά  Γ΄Λυκείου,κλίσις αποθετικού ρήματος Β΄συζυγίας.

Mereor-meritus sum-meritum-mereri(=είμαι άξιος).

                                RHMATIKOI  TYΠΟΙ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ                                                                                    ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

Ενεστώτας                                                                                  Eνεστώτας

Mereor                                                                                        merear

Mereris(-re)                                                                                merearis(-re)

Meretur                                                                                       mereatur

Meremur                                                                                     mereamur

Meremini                                                                                     mereamini

Merentur                                                                                      mereantur


Παρατατικός                                                                                 Παρατατικός

Merebar                                                                                         mererer

Merebaris(-re)                                                                               merereris(-re)

Merebatur                                                                                      mereretur

Merebamur                                                                                    mereremur

Merebamini                                                                                    mereremini

Merebantur                                                                                     mererentur


Mέλλοντας                                                                                       Μέλλοντας

Merebor                                                                           meriturus-a-um

Mereberis(-re)                                                                       sim-sis-sit

Merebitur                                                                          merituri-ae-a

Merebimur                                                                                  simus-sitis-sint.

Merebimini

Merebuntur


Παρακείμενος                                                                              Παρακείμενος.

Meritus-a-um                                                                              meritus-a-um

Sum-es-est                                                                                   sim-sis-sit

Meriti-ae-a                                                                                    meriti-ae-a

Sumus-estis-sunt                                                                   simus-sitis-sint


Yπερσυντέλικος                                                                         Υπερσυντέλικος

Meritus-a-um                                                                               meritus-a-um

Eram-eras-erat                                                                       essem-esses-esset

Meriti-ae-a                                                                                     meriti-ae-a

Eramus-eratis-erant                                                    essemus-essetis-essent


Συντελεσμένος μέλλοντας

Meritus-a-um

Ero-eris-erit

Meriti-ae-a

Erimus-eritis-erunt


Προστακτική

Ενεστώτας                                                      Μέλλοντας

Β εν:merere                                                    β΄εν:meretor

Β πληθ:meremini                                           γ΄εν:meretor

                                                                          Γ΄πληθ:merentor


                                 ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ      ΤΥΠΟΙ


Aπαρέμφατο ενεστώτος:mereri

                         Μέλλοντος: meriturum-am-um

                                                Esse

                                                 Merituros-as-a

                                                 Esse

                            Παρακείμενος:meritum-am-um

                                                   Esse

                                                    Meritos-as-a

                                                    Esse

                             Συντελεσμένος μέλλοντας

                                                    Meritum-am-um

                                                     Fore

                                                     Meritos-as-a

                                                     Fore


Mετοχές

Ενεστώτος: merens-ntis

Μέλλοντος: meriturus-a-um

Παρακείμενος: meritus-a-um


Supino

Αιτ                  meritum

Αφαιρ            meritu


Γερούνδιο

Γεν   merendi

Δοτ   merendo

Αιτ    merendum

Αφ     merendo


Γερουνδιακό

Αρς                 merendus

Θηλ                merenda

Ουδ                 merendum


B.Δ.Μακρυπούλιας,φιλόλογος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου